Hướng dẫn nộp hồ sơ giảm thuế TNCN đối với người mắc bệnh hiểm nghèo

28/12/2018 539 lượt xem    

Công văn số 2268/TCT-TNCN
V/v hồ sơ miễn giảm thuế TNCN bệnh hiểm nghèo

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 648/CT-TNCN ngày 11/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về:

Việc nộp hồ sơ giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế bị mắc bệnh hiểm nghèo

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ miễn thuế, giảm thuế:

Tại tiết b.3, điểm b, khoản 1, Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:

“Đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

– Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh;

– Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp, hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ;

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế)”.

Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp hoặc hoá đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ có thể là bản chụp.

Trường hợp xét thấy cần thiết khi xử lý miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân thì Cục Thuế tiến hành kiểm tra tính chính xác của các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp hoặc hoá đơn mua thuốc chữa bệnh.

2. Về việc người nộp thuế có phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN trong trường hợp đã ủy quyền quyết toán thuế TNCN tại tổ chức cá nhân trả thu nhập hay không:

Tại tiết a.5, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, cá nhân có thu nhập từ kinh doanh đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo khai quyết toán với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 46 Thông tư này “.

Tại điểm 3, phần II công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 hướng dẫn:

“Trường hợp cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, mà cá nhân phải thực hiện quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế, cá nhân đến tổ chức, cá nhân trả thu nhập để được cấp chứng từ khấu trừ thuế theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung. “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho ông/bà . . . (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) . . . của Bảng kê 05A/BK- TNCN “.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện miễn, giảm thuế do mắc bệnh hiểm nghèo trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nơi cư trú và được hoàn thuế (nếu có). Trong hồ sơ đề nghị giảm thuế do mắc bệnh hiểm nghèo phải có tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 09/KK-TNCN. Trường hợp cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế thì cá nhân yêu cầu tổ chức quyết toán thay cấp chứng từ khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 336/TCT-TNCN nêu trên để làm hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế nơi cư trú theo quy định.

3. Về thủ tục hoàn số thuế thu nhập cá nhân được giảm:

Thủ tục hoàn số thuế TNCN sau khi được giảm thuế TNCN được thực hiện theo quy định tại Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

4. Về quy trình miễn thuế thu nhập cá nhân:

Tại tiết b, khoản 2.1, điểm 2, Mục II Quy trình miễn thuế, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-TCT ngày 24/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định:

“Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân: Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán có tạm nghỉ kinh doanh và Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA “.

Căn cứ quy định nêu trên, việc xử lý hồ sơ miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân do mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo Quy trình miễn thuế, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-TCT nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Yên Bái biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO