Hướng dẫn miễn giảm thuế do hỏa hoạn

17/01/2018 797 lượt xem    

Mục lục bài viết

Giải đáp thắc mắc về căn cứ các quy định pháp luật về thuế thì việc xét miễn (giảm) thuế đối trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về miễn giảm thuế do hỏa hoạn theo Công văn số 3146/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 17/07/2017 v/v đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế.

1. Quy định về miễn (giảm) thuế đối với trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo

– Tại Khoản 1 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 quy định:

“Điều 3, Sửa đi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế s 78/2006/QH1 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật s 21/2012/QH13 và Luật s 71/2014/QH13:

1. Điều 61 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 61. Min thuế, giảm thuế

Cơ quan quản lý thuế thực hiện miễn thuế, giảm thuế đối với các trường hợp thuộc diện miễn thuế, giảm thuế được quy định tại các văn bản pháp luật về thuế và miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hng năm từ năm mươi nghìn đng trở xung.

– Tại Điều 5 Luật số 04/2007/QH12 ngày 05 tháng 12 năm 2007 quy định về giảm thuế TNCN:

“Điều 5. Giảm thuế

Đi tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá s thuế phải nộp.

– Tại Điều 9 Luật số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 quy định về giảm thuế TTĐB:

“Điều 9. Giảm thuế

Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế.

Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bt ngờ gây ra nhưng không quá 30% s thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bi thường (nếu có).”

– Tại Khoản 1 Điều 9 Luật số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 quy định về miễn, giảm thuế Tài nguyên:

“Điều 9. Miễn, giảm thuế

1. Người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây tn tht đến tài nguyên đã kê khai, nộp thuế thì được xét min, giảm thuế phải nộp cho s tài nguyên bị tổn thất; trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả s thuế đã nộp hoặc trừ vào s thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau.

… …”

2. Quy định về loại thuế áp dụng theo phương pháp khoán

– Tại Khoản 1, 2 Điều 23 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 23. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán thuế.

1. Khai thuế theo năm áp dụng đối với hoạt động kinh doanh thường xuyên của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

2. Cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có mức doanh thu thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và có thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Cơ quan thuế thực hiện công khai danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp theo phương pháp khoán và công khai s thuế phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của ngành thuế.

Bộ Tài chính quy định việc công b công khai mức thuế các hộ, cá nhân kinh doanh nộp ngân sách nhà nước quy định của Điều này.

Công văn 538/CT-TTNVDT ngày 28/4/2017 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn về việc miễn (giảm) thuế do hỏa hoạn cho hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, thì việc xét miễn (giảm) thuế đối trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo không áp dụng đối với thuế Giá trị gia tăng, chỉ áp dụng đối với các loại thuế Thu nhập cá nhân, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Tài nguyên. Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán khi bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo có văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế xem xét thực hiện miễn (giảm) thuế phải nộp cho hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán theo quy định của pháp luật thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO