Hướng dẫn khấu hao TSCĐ đối với căn hộ Công ty cho người lao động ở

07/01/2019 571 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 4723/TCT-CS
V/v chính sách thuế

 

Kính gửi: Công ty TNHH Maruichi Sun Steel (Hà Nội).
(Đ/c: KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0107/2014/SSHN-ACC ngày 22/7/2014 của Công ty TNHH Maruichi Sun Steel (Hà Nội) về khấu hao TSCĐ đối với căn hộ Công ty đầu tư cho lao động người nước ngoài ở. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

– TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).

Tại khoản 1, điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính; khoản 1, điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Tại điểm 2.2, khoản 2, điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.2. Chi khấu hao TSCĐ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi khấu hao TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như:

– nhà nghỉ giữa ca,

– nhà ăn giữa ca,

– nhà thay quần áo,

– nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh,

– cơ sở đào tạo, dạy nghề 

– các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong

+ nhà nghỉ giữa ca,

+ nhà ăn giữa ca,

+ nhà thay quần áo,

+ nhà vệ sinh,

+ phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh,

+ cơ sở đào tạo, dạy nghề;

+ bể chứa nước sạch,

+ nhà để xe, xe đưa đón người lao động,

+ nhà ở trực tiếp cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư, xây dựng

Được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 

Tại điểm 2.2 khoản 2, điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

2.2. Chi khấu hao TSCĐ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như:

– nhà nghỉ giữa ca,

– nhà ăn giữa ca,

– nhà thay quần áo,

– nhà vệ sinh,

– phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh,

– cơ sở đào tạo, dạy nghề và

– các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề; bể chứa nước sạch, nhà để xe, xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra xác định trường hợp Công ty TNHH Maruichi Sun Steel (Hà Nội) mua căn hộ để cho chuyên gia nước ngoài ở, nếu tại Hợp đồng lao động ký với chuyên gia nước ngoài quy định Công ty chi trả tiền lương (không bao gồm tiền nhà ở) và chịu trách nhiệm bố trí nơi ở cho chuyên gia trong thời gian công tác tại Việt Nam thì được trích khấu hao đối với căn hộ do Công ty mua và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Maruichi Sun Steel (Hà Nội) biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO