Hướng dẫn khấu hao tài sản cố định tại Công văn số 2248/TCT-CS

01/02/2018 656 lượt xem    

Kể từ thời Điểm dừng hoạt động tại địa Điểm cũ, một số tài sản cố định không thể di dời (nhà xưởng và vật kiến trúc gắn liền với đất) thì Công ty nên xử lý trích khấu hao đối với những tài sản trên như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2248/TCT-CS, ngày 26 tháng 5 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Điểm 16 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định về thu nhập khác như sau:

“16. Các Khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật dân sự do doanh nghiệp bàn giao lại vị trí đất cũ để di dời cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi trừ các Khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có).

Riêng các Khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất doanh nghiệp nhận được theo chính sách của Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để di dời cơ sở sản xuất thì thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan”.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1603-001/EVPC ngày 21/3/2016 của Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam (Công ty) và công văn số 1348/CT-TTHT ngày 11/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về khấu hao tài sản cố định. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương và Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam được biết:

Căn cứ quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hải Dương nêu tại công văn số 1348/CT-TTHT ngày 11/4/2016, trường hợp Công ty TNHH Bơm Ebara thực hiện di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực nội đô theo Quyết định số 1197/UBND-VP ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh Hải Dương, một số tài sản cố định không thể di dời (nhà xưởng và vật kiến trúc gắn liền với đất) thì Công ty dừng trích khấu hao đối với những tài sản trên kể từ thời Điểm dừng hoạt động tại địa Điểm cũ.

Giá trị còn lại của tài sản cố định trên là cơ sở để tính toán nghĩa vụ về thuế TNDN (nếu có) khi Công ty nhận bồi thường, hỗ trợ từ các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO