Hướng dẫn giải trình và xin chấp thuận hóa đơn hoàn thuế

03/02/2018 532 lượt xem    

Trường hợp hóa đơn, chứng từ thuế giá trị gia tăng đầu vào của Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh phát sinh tại các kỳ đã được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra nhưng Công ty vẫn kê khai khấu trừ và hoàn thuế tại các kỳ sau thì Công ty có đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ về vấn đề trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2342/TCT-KK, ngày 30 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

“Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai khu trừ khxác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sót thì được kê khai, khu trừ bổ sung trước khcơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”;

 

Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt xuất dùng hay còn đ trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1605001/CV-FHS đề ngày 29/4/2016 của Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa về việc giải trình và xin chấp thuận hóa đơn hoàn thuế. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa được biết:

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp hóa đơn, chứng từ thuế giá trị gia tăng đầu vào của Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh phát sinh tại các kỳ đã được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra nhưng Công ty vẫn kê khai khấu trừ và hoàn thuế tại các kỳ sau là không đúng quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào kê khai không đúng quy định này, đề nghị Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã được hoàn thuế thì đề nghị Công ty nộp số thuế giá trị gia tăng đã hoàn vào ngân sách nhà nước và tự tính tiền phạt, tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO