Hướng dẫn chính sách thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân ( thuế TNCN )

05/03/2018 754 lượt xem    

Công văn Số: 1329/TCT – TNCN
V/v trả lời chính sách thuế TNCN.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cần Thơ

Ngày 29/01/2015 TCT nhận được công văn số 243/CT-TNCN ngày 13/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Cần Thơ về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

1. Trường hợp cá nhân thuộc đối tượng không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì căn cứ vào thủ tục nào để xác định cá nhân lần đầu có mặt tại Việt Nam.

Cá nhân cư trú lần đầu đến Việt Nam có phải kê khai thu nhập toàn cầu không?

Vấn đề này là vướng mắc chung của nhiều địa phương trong quá trình thực hiện.

TCT đang nghiên cứu tổng hợp trình Bộ để hướng dẫn thực hiện thống nhất.

2. Về việc ủy quyền quyết toán:

Tại điểm d, khoản 2 Điều 26 TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện:

+ Luật Thuế thu nhập cá nhân

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của:

+ Luật Thuế thu nhập cá nhân

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

thì:

“Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm ủy quyền quyết toán (kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm).

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên và có thêm thu nhập khác theo hướng dẫn tại tiết c.4 và c.5, điểm c, khoản 2, Điều này:

c.4) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác (bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng) đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10%.

Nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

c.5) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ:

+ Cho thuê nhà

+ Cho thuê quyền sử dụng đất

có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi:

+ Có nhà cho thuê

+ Có quyền sử dụng đất cho thuê.

Nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì:

Trường hợp cá nhân cư trú đáp ứng đủ các điều kiện thì được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay. Trường hợp cá nhân không thuộc đối tượng được ủy quyền quyết toán thì cá nhân phải thực hiện quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO