Hướng dẫn cách tính, nơi nộp thuế TNDN của đơn vị hạch toán phụ thuộc

11/01/2019 1344 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 12074/BTC-TCT
V/v: khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của ngân hàng thương mại

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

 

Bộ Tài chính nhận được:

Công văn 3121/UBND-KT ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ

về việc khai, nộp thuế TNDN của Chi nhánh NHTM. Vấn đề này, BTC có ý kiến như sau:

Tại Điều 12, Luật Thuế TNDN 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 quy định về nơi nộp thuế TNDN thì:

– Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính.

Trường hợp:

– Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp có trụ sở chính:

Số thuế tính theo tỷ lệ chi phí giữa nơi có cơ sở sản xuất và nơi có TSC.

Việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.”.

Tại Điều 12, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định nơi nộp thuế thì:

“1. Doanh nghiệp nộp thuế tại địa phương nơi đóng trụ sở chính.

Trường hợp:

Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính:

Thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.

Số thuế TNDN tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ của doanh nghiệp nhân (x) với tỷ lệ giữa chi phí phát sinh tại cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Việc nộp thuế quy định tại Khoản này không áp dụng đối với:

– Công trình, hạng mục công trình

– Cơ sở xây dựng hạch toán phụ thuộc

Việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Đv hạch toán phụ thuộc các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành có thu nhập ngoài hđkd chính:

Thì nộp thuế tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có hoạt động kinh doanh đó.

Tại điểm c, mục 1, điều 12, TT 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của:

– Luật quản lý Thuế

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

– Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“c) Trường hợp:

NNT có đv trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN. Khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, NNT có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

– Đối với hoạt động kinh doanh chính của chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

Các NHTM hạch toán toàn ngành, có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc kê khai, quyết toán thuế TNDN tại trụ sở chính.

– Đối với thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh chính của chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc của ngân hàng thương mại khai, nộp thuế thu TNDN phát sinh tại tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi có hoạt động kinh doanh đó.

BTC trả lời để Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO