Kê khai, hoàn thuế GTGT đầu vào của DAĐT nhà máy nhiệt điện

30/01/2018 816 lượt xem    

Số: 700/TCT-DNL
V/v kê khai, hoàn thuế GTGT đối với các dự án do EVN làm chủ đầu tư.

 

Kính gửi: – Tập đoàn Điện lực Việt Nam

                – Cục Thuế tỉnh Thái Bình;

      – Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5073/EVN-TCKT, công văn số 5500/CT-KKKT của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận; công văn số 2533/CT-Ktra 2 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình; công văn số 2206/ANĐVT-TCKT của Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân; công văn số 857/TBPMB-TCKT của Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình nêu vướng mắc về việc:

Kê khai; hoàn thuế GTGT đối với thuế GTGT đầu vào của DAĐT nhà máy nhiệt điện do Tập đoàn điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 18 Mục 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định về đối tượng; trường hợp được hoàn thuế GTGT:

“…

Trường hợp cơ sở KD đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có DAĐT mới (trừ DAĐT xây dựng nhà để bán)

  • Tại địa bàn tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh; thành phố nơi đóng trụ sở chính
  • Đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động; chưa đăng ký; kinh doanh, chưa đăng ký thuế

Khi đó cơ sở kinh doanh phải:

  • Lập hồ sơ khai thuế riêng cho DAĐT
  • Đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của DAĐT để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động SXKD đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của DAĐT tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của DAĐT mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho DAĐT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các BQL dự án hoặc chi nhánh

  • Đóng tại các tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh; thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều DAĐT tại nhiều địa phương
  • Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật
  • Lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán
  • Có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế

Khi đó Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải:

  • Lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.”

Căn cứ các quy định trên và để phù hợp với thực tế của EVN về việc chuyển đổi chủ đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp EVN ký hợp đồng tư vấn, quản lý các dự án Nhà máy điện với các Tổng công ty phát điện để ủy quyền cho các Tổng công ty phát điện hoặc các Ban Quản lý dự án do các Tổng công ty phát điện thành lập để quản lý toàn bộ hoạt động đầu tư các dự án nhà máy điện thì việc kê khai; hoàn thuế GTGT đối với các DAĐT này thực hiện như sau:

Các Tổng công ty phát điện hoặc BQL dự án thuộc Tổng công ty phát điện được ủy quyền thực hiện kê khai; hoàn thuế GTGT đầu vào của DAĐT tại địa phương đối với toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của DAĐT (bao gồm cả phần thuế GTGT đầu vào mang tên và mã số thuế của EVN).

EVN không thực hiện kê khai, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn, chứng từ đầu vào của dự án đã thực hiện ủy quyền cho các Tổng công ty phát điện và Ban QLDA thuộc các Tổng công ty phát điện quản lý hoạt động đầu tư mà các Ban QLDA thuộc Tổng công ty phát điện đã kê khai, hoàn thuế tại địa phương.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Tập đoàn Điện lực VN, Cục Thuế tỉnh Thái Bình, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO