Hóa đơn và Công văn 01/1214/AB về đơn vị của tổng cộng tiền thanh toán

05/03/2018 548 lượt xem    

Đối với trường hợp hoá đơn GTGT giao cho người mua bằng phần mềm quản lý hệ thống, các chỉ tiêu trên hoá đơn thể hiện đầy đủ nội dung bán hàng hoá riêng nội dung tại tiêu thức “Cộng tiền hàng” “tiền thuế GTGT” “Tiền phí khác” “Tổng số tiền thanh toán” trên hoá đơn GTGT không ghi đơn vị tiền đồng ghi sau số tiền ghi bằng số thì Công ty phải xử lý như thế nào?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 728/TCT-CS, ngày 3 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại điểm e, khoản 2 Điều 16 Thông tư sô 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định sô 51/2010/NĐ-CP ngày 14  tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“e) Đồng tiền ghi trên hoá đơn

Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt

Ví dụ: 10.000 USD – Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong một số trường hợp thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

– Tại khoản 4, Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định:

“4. Hoá đơn được thể hiện bằng chữ Việt. .”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 3301/PLXDKV2-KTTC ngày 15/12/2014 của Công ty xăng dầu khu vực II TNHH Một thành viên về việc sử dụng hoá đơn và công văn số 01/1214/AB ngày 24/12/2014 của Công ty cổ phần Giấy An Bình về việc đơn vị tiền tệ của tổng cộng tiền thanh toán. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty xăng dầu khu vực II TNHH Một thành viên được biết:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hoá đơn GTGT giao cho người mua bằng phần mềm quản lý hệ thống, các chỉ tiêu trên hoá đơn thể hiện đầy đủ nội dung bán hàng hoá riêng nội dung tại tiêu thức:

“Cộng tiền hàng” “tiền thuế GTGT” “Tiền phí khác” “Tổng số tiền thanh toán”

trên hoá đơn giá trị gia tăng không ghi đơn vị tiền đồng ghi sau số tiền ghi bằng số nhưng tại nội dung “Tổng số tiền thanh toán bằng chữ” có ghi đơn vị tính tiền đồng thì hoá đơn được chấp thuận. Khách hàng được căn cứ hoá đơn nêu trên để kê khai khấu trừ thuế và tính chi phí theo quy định.

(Ví dụ: trường hợp Công ty xăng dầu Khu vực II TNHH MTV lập hoá đơn cho người mua ghi “Tổng cộng tiền thanh toán: 112.437.600” trên hoá đơn GTGT, Công Giấy An Bình khi lập hoá đơn giao cho người mua “Tổng cộng tiền. thanh toán 209.865.700” trên hoá đơn GTGT)

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO