Hóa đơn GTGT trong quá trình xử lý tài sản đảm bảo

06/02/2018 774 lượt xem    

Công văn số: 3931/TCT-DNL

V/v: trả lời chính sách thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục thuế TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 46412/CT-TTHT ngày 10/07/2017 của Cục thuế TP Hà Nội vướng mắc về hóa đơn của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (Công ty Agribank AMC).

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 64 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm quy định:

“1. Trong thời gian chờ xử lý tài sản bảo đảm, bên nhận bảo đảm được khai thác, sử dụng tài sản bảo đảm hoặc cho phép bên bảo đảm hoặc ủy quyền cho người thứ ba khai thác, sử dụng tài sản bảo đảm theo đúng tính năng và công dụng của tài sản. Việc cho phép hoặc ủy quyền khai thác, phương thức khai thác và việc xử lý hoa lợi, lợi tức thu được phải được lập thành văn bản.”.

Căn cứ điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định lập hóa đơn:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định: đối tượng không chịu thuế GTGT không có trường hợp cho thuê tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý.

Do vậy, hoạt động cho thuê tài sản bảo đảm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định thu nhập khác gồm:

“5. Thu nhập từ cho thuê tài sản dưới mọi hình thức.

Thu nhập từ cho thuê tài sản được xác định bằng doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản từ (-) các khoản chi: chi phí khấu hao, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, chi phí thuê tài sản để cho thuê lại (nếu có) và các chi được trừ khác có liên quan đến việc cho thuê tài sản”.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục thuế TP Hà Nội trả lời vướng mắc về hóa đơn của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank, cụ thể như sau:

– Trường hợp Ngân hàng B giao cho Công ty Agribank AMC khai thác cho thuê tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý bán tài sản bảo đảm để thu hồi nợ phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo.

Sau đó, Công ty Agribank AMC ký hợp đồng cho Công ty C thuê thì Công ty Agribank AMC phải lập hóa đơn, tính, kê khai nộp thuế GTGT đối với số tiền cho thuê tài sản theo quy định. Các bên tự xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế TNDN phần doanh thu được hưởng theo thỏa thuận giữa các bên.

– Trường hợp Công ty Agribank AMC ký Hợp đồng dịch vụ xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi nợ xấu với Ngân hàng B, Hai bên cùng với chủ tài sản thống nhất các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình xử lý tài sản đảm bảo (thẩm định giá, đấu giá…) sẽ do Công ty Agribank AMC thực hiện chi và được thanh toán lại bằng cách trừ vào tiền bán tài sản đảm bảo.

Các hóa đơn GTGT mang tên, mã số thuế Công ty Agribank AMC trong quá trình xử lý tài sản đảm bảo nêu trên Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Khi Công ty được thanh toán lại phần chi phí đã ứng trước cho việc xử lý tài sản đảm bảo thì Công ty phải lập hóa đơn cho Bên chịu chi phí theo thỏa thuận (Ngân hàng B hoặc chủ tài sản) và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế TP Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO