Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam – Hàn Quốc

08/02/2018 835 lượt xem    

Công văn số: 3809/TCT-HTQT
V/v hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Hàn Quốc

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 840/CT-TNCN ngày 10/6/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai ln Việt Nam – Hàn Quốc (sau đây gọi là Hiệp định) đối với thu nhập của các cá nhân nhận được do thực hiện dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật theo Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật giữa công ty NP và công ty PDT-V. 

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15Hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc, Hiệp định quy định:

“1. Th theo các quy định tại Điểu 16, 18, 19, 20, và 21, các khoản tin lương, tin công, và các khoản tin thù lao tương tự khác do một đi tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó, trừ khi công việc của đi tượng đó được thực hiện tại Nước ký kết kia. Nếu công việc làm công được thực hiện như vậy, s tiền công trả cho lao động đó có th bị đánh thuế tại Nước kia.”

n cứ quy định nêu trên, trường hợp các cá nhân là đối tượng cư trú của Hàn Quốc, thực hiện dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến tại Hàn Quốc, không làm việc tại Việt Nam theo Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật ký ngày 01/5/2015 giữa công ty NP và công ty PDT-V, thì các cá nhân này không thuộc đối tượng nộp thuế TNCN theo quy định của nội luật Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO