Hạch toán chi phí phát sinh trong giai đoạn đầu tư hình thành TSCĐ, chưa phát sinh doanh thu

30/01/2018 4095 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trong giai đoạn đầu tư hình thành TSCĐ, chưa phát sinh doanh thu các chi phí được hạch toán như thế nào? Chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ chênh lệch tỷ giá hối đoái?

Đoạn 17 Chuẩn mực kế toán số 03: TSCĐHH ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng BTC quy định:

Các khoản chi phí phát sinh, như: Chi phí quản lý hành chính; chi phí sản xuất chung; chi phí chạy thử và các chi phí khác. Nếu không liên quan trực tiếp đến việc mua sắm và đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng SD thì không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình. Các khoản lỗ ban đầu do máy móc không hoạt động đúng như dự tính được hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ.

Đoạn 48 Chuẩn mực kế toán số 04: TSCĐVH ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng BTC quy định:

Chi phí phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho DN gồm: Chi phí thành lập DN; chi phí đào tạo nhân viên; chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của DN mới thành lập; chi phí cho giai đoạn nghiên cứu; chi phí chuyển dịch địa điểm. Các khoản chi phí này được ghi nhận là chi phí SXKD trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi phí SXKD trong thời gian tối đa không quá 3 năm.

Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích KH TSCĐ quy định:

Chi phí thành lập doanh nghiệp; chi phí đào tạo nhân viên; chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp; chi phí cho giai đoạn nghiên cứu; chi phí chuyển dịch địa điểm; lợi thế kinh doanh không phải là TSCĐ vô hình mà được phân bổ dần vào CPKD trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi DN bắt đầu hoạt động.

BTC có công văn số 22/BTC-TCT ngày 04/01/2011 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn chung hướng dẫn về chính sách thuế đối với chi phí thường xuyên (không phải là các khoản chi đầu tư XDCB trong giai đoạn đầu tư để hình thành TSCĐ) trong giai đoạn đầu tư XDCB.

Tại Điểm 1 Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011, Điểm 2.30 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 và Điểm 2.32 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của BTC quy định về khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

Khi bắt đầu hoạt động SXKD, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động SXKD (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ). Nếu các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục thuế nhận được công văn số 112/CT-KTra1 ngày 10/01/2017 của Cục Thuế Thừa Thiên Huế về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH một thành viên Làng du lịch Villa Louise Huế. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

  1. Về hạch toán CPQL trong giai đoạn đầu tư để hình thành TSCĐ, chưa đi vào hoạt động kinh doanh.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp trong giai đoạn đầu tư để hình thành TSCĐ, chưa phát sinh doanh thu, Công ty TNHH một thành viên Làng du lịch Villa Louise Huế có phát sinh CPQL chung (không phải là các khoản chi phí đầu tư XDCB trong giai đoạn đầu tư để hình thành TSCĐ). Nếu các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

  1. Về ưu đãi thuế TNDN từ thu nhập do chênh lệch tỷ giá đang trong giai đoạn đầu tư để hình thành TSCĐ, chưa đi vào hoạt động kinh doanh:

Căn cứ điều kiện ưu đãi thuế TNDN tại Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 ngày 17/06/2003; Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 112/CT-KTra1 nêu trên. Cụ thể, khoản thu nhập chênh lệch tỷ giá phát sinh trong GĐ đầu tư để hình thành TSCĐ của Công ty TNHH một thành viên Làng du lịch Villa Louise Huế (từ năm 2007 đến tháng 6/2014); không liên quan đến doanh thu, chi phí của hoạt động SXKD trên địa bàn ưu đãi nên không thuộc diện hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO