Hạch toán chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

02/02/2018 7418 lượt xem    

Bài viết sau sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề hạch toán chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp theo hướng dẫn tại công văn 192/TCT-DNL ngày 11/05/2017

Tại Điều 11 Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:

– Nộp một lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các trường hợp sau:

Thời gian khai thác còn lại trong Giấy phép khai thác hoặc cấp mới bằng hoặc dưới 05 (năm) năm;

Tổng giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bằng hoặc nhỏ hơn 01 (một) tỷ đồng.

– Nộp nhiều lần đối với các trường hợp không thuộc Khoản 1 Điều này và được quy định như sau:

a) Số tiền mỗi lần nộp được tính như sau:

Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực: Lần đầu thu khi có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các lần sau thu hàng năm liên tục (trước ngày 31 tháng 3 các năm tiếp theo) và hoàn thành việc thu trước khi giấy phép hết hạn 5 năm. Cụ thể theo công thức như sau:

Thn = T: (X – 4)

Thn – Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp hàng năm; đồng Việt Nam;

T – Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp; đồng Việt Nam;

X – Số năm khai thác còn lại; năm;

Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản cấp sau ngày Nghị định này có hiệu lực: Lần đầu thu trước khi cấp Giấy phép khai thác; các lần sau thu hàng năm liên tục (trước ngày 31 tháng 3 các năm tiếp theo) và hoàn thành việc thu vào nửa đầu thời hạn cấp phép. Cụ thể theo công thức như sau:

Thn = 2T: X

Thn – Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp hàng năm; đồng Việt Nam;

T – Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp; đồng Việt Nam;

X – Tổng số năm được khai thác; năm;

b) Số tiền nộp từ lần thứ hai phải nhân với tỷ số chênh lệch giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Cụ thể như sau:

Tn = Thn x Gn : G

Tn – Tiền nộp lần thứ n; đồng Việt Nam;

Thn – Tiền nộp hàng năm; đồng Việt Nam;

Gn – Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm nộp tiền lần thứ n; đồng/đơn vị trữ lượng;

G – Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lần đầu; đồng/đơn vị trữ lượng;

c) Trong quá trình khai thác, tổ chức, cá nhân có thể đề nghị thay đổi giảm số lần nộp và tăng số tiền phải nộp cho các lần còn lại.

– Thời điểm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chậm nhất lần đầu là 90 (chín mươi) ngày tính từ ngày nhận được thông báo của Cục thuế địa phương; thời điểm các lần sau chậm nhất là ngày 31 tháng 3 các năm tiếp theo. Sau các thời điểm này, ngoài số tiền phải nộp theo thông báo, tổ chức, cá nhân còn phải nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

– Trường hợp trữ lượng khoáng sản được cấp phép lớn, thời gian khai thác còn lại và công suất khai thác trung bình hàng năm không thể hết phần trữ lượng chưa khai thác; tổ chức, cá nhân có thể xin điều chỉnh Giấy phép khai thác về công suất hoặc trữ lượng. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo Giấy phép khai thác hiện hành và được điều chỉnh phù hợp khi Giấy phép khai thác thay thế có hiệu lực pháp luật.

Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với số tiền CQKTKS vượt mức thực tế phát sinh của năm như sau:

Trường hợp nộp một lần, mức thực tế phát sinh của năm được xác định trên cơ sở tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phân bổ cho số năm khai thác còn lại. Trường hợp nộp hàng năm, mức thực tế phát sinh là số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của năm mà doanh nghiệp đã nộp Ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1173/TKV-KTTC ngày 22/03/2017 và công văn số171/TKV-KT ngày 12/01/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về nội dung liên quan đến chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (CQKTKS). Về vấn đề này sau khi báo cáo và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của TKV, số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản TKV phải nộp rất lớn, đối với trường hợp nộp nhiều lần nếu ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm theo số thực tế phát sinh nộp vào ngân sách trong năm sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đểnghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO