Góp ý về khấu trừ thuế GTGT và kê khai, nộp thay thuế tài nguyên

20/03/2018 589 lượt xem    

Những vấn đề về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng thủy sản và kê khai, nộp thay thuế tài nguyên của doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5430/TCT-CS, ngày 17 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

 “Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.”

Tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng:

 “5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ, bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính, nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính, nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ bán sản phẩmtrồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đi tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Tại Khoản 11 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

 “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dn tại Điều 5 Thông tư này (trừ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5) được khu trừ toàn bộ.”

Tại Điều 3 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên quy định người nộp thuế

“Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đi tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 2 Thông tư này (dưới đây gọi chung là người nộp thuế – NNT) trong một s trường hợp được quy định cụ thể như sau:

1. Đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản thì người nộp thuế là tổ chức, hộ kinh doanh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Trường hợp tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, được phép hợp tác với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên và có quy định riêng về người nộp thuế thì người nộp thuế tài nguyên được xác định theo văn bản đó.

Trường hợp tổ chức được cơ quan nhà nước có thm quyn cấp Giy phép khai thác khoáng sản, sau đó có văn bản giao cho các đơn vị trực thuộc thực hiện khai thác tài nguyên thì mỗi đơn vị khai thác là người nộp thuế tài nguyên…”

Tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 152/2015/TT-BTC quy định: “Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015 thay thế Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/07/2010 của Bộ Tài chính.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1569/CT-TTrT ngày 28/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc góp ý chính sách thuế. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết:

Căn cứ quy định nêu trên:

– Về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng thủy sản:

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4, Khoản 5 Điều 5 và Khoản 11 Điều 14 Thông tư số  219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

– Về kê khai, nộp thay thuế tài nguyên của doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng:

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên, kể từ ngày 20/11/2015 chính sách thuế tài nguyên không còn quy định về việc kê khai, nộp thay thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ bán cho tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua. Các trường hợp này, nếu có phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên mà không có giấy phép khai thác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì xử lý theo pháp luật có liên quan về khai thác khoáng sản (Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành).

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO