Giảm trừ thu nhập chịu thuế TNCN

29/01/2018 839 lượt xem    

Công văn số 2145/TCT-TNCN

Giảm trừ thu nhập tính thuế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3767/CT-TNCN đề ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Cục Thuế TP Hải Phòng về việc giảm trừ vào thu nhập tính thuế khoản đóng góp vào Hội khuyến học Huyện Thủy Nguyên của Ông Vũ Dương Hiền, MST: 8068566244. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm a.2 khoản 3 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn:

“a.2) Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện; quỹ nhân đạo; quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại:

NĐ số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội; quỹ từ thiện; hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học; không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên,

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP Hải Phòng kiểm tra tính chính xác của chứng từ do Hội khuyến học huyện Thủy Nguyên cấp cho Ông Vũ Dương Hiền. Trên cơ sở đó, trường hợp số tiền đóng góp của Ông Vũ Dương Hiền là đúng và vì mục đích khuyến học theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội; quỹ từ thiện; hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học; không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ thì được tính giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO