Giảm thuế TNCN với trường hợp người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

19/01/2019 862 lượt xem    

Công văn số 1802/TCT-TNCN

Giảm thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 723/CT-TNCN ngày 23/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc xác định bệnh hiểm nghèo giảm thuế TNCN đối với NNT mắc bệnh hiểm nghèo. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Điều 5 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định:

“Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.”

– Căn cứ Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định:

“NNT gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.”

– Căn cứ Điều 4 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“a) Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tính thuế đó.”

– Theo hướng dẫn tại công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp cá nhân bị hẹp động mạch vành và đã điều trị đặt sten là mắc bệnh hiểm nghèo trong danh mục bệnh hiểm nghèo theo công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/05/2015 của Bộ Tài chính, cá nhân có đầy đủ hồ sơ theo chỉ định của cơ quan y tế hoặc bác sỹ thì thực hiện xét giảm thuế TNCN theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO