Giảm thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiềm nghèo

22/01/2019 951 lượt xem    

Công văn số 6383/BTC-TCT

Xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, BTC tiếp tục nhận được ý kiến phản ánh của các tổ chức, cá nhân về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN. Vấn đề này, BTC có ý kiến như sau:

– Tại Điều 5 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định:

“Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do:

  • Thiên tai,
  • Hỏa hoạn,
  • Tai nạn,
  • Bệnh hiếm nghèo

Ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.”

– Tại Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định:

“NNT gặp khó khăn do:

  • Thiên tai,
  • Hỏa hoạn,
  • Tai nạn,
  • Bệnh hiềm nghèo

Ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.”

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bệnh hiểm nghèo đế xác định cá nhân mắc bệnh hiềm nghèo được giảm thuế thu nhập cá nhân tại công văn số 31291VPCP-KTTH ngày 06/5/2013 của Văn phòng Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên; thì bệnh hiểm nghèo để làm cơ sở xét giảm thuế TNCN theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hương dẫn thi hành Luật được thực hiện theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục được áp dụng từ năm 2014 đến khi Bộ Y tế có văn bản chính thức quy định, hướng dẫn về Danh mục bệnh hiềm nghèo thì việc xét giảm thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo Danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ Y tế quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO