Giải quyết vướng mắc về xử phạt kê khai thuế GTGT của Công ty TNHH xây lắp Minh Tâm

16/03/2018 575 lượt xem    

Số: 2072/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Tổng cục Thuế nhận được CV 235/CT-KTNB ngày 20/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn vướng mắc về xử phạt kê khai thuế GTGT của Công ty TNHH xây lắp Minh Tâm. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Khoản 5, Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 1 năm 2012 của Bộ Tài chính; Khoản 5, Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT;

Căn cứ khoản 1.b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế nêu tại công văn số 235/CT-KTNB ngày 20/01/2015.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO