Giải quyết vướng mắc về việc ủy quyền mua hóa đơn

19/01/2018 779 lượt xem    

Công văn s2871/TCT-CS

Hóa đơn

Gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 818/CT-HCQTTVAC ngày 24/03/2017, công văn số 1448/CT-KTNB ngày 23/05/2017 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc ủy quyền mua hóa đơn. 

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của:

Luật Quản lý thuế;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và

– Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định giao dịch với cơ quan thuế.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

Trường hợp còn có vướng mắc về tính pháp lý của Giấy y quyền thì Cục Thuế liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk để xác định phạm vi nội dung Giấy y quyền ngày 23/01/2015 của Ông Trần Minh Lợi là đại diện theo pháp luật của Hộ kinh doanh Trần Minh Lợi ủy quyền cho Bà Phan Thị Thảo để giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO