Giải quyết vướng mắc về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

17/03/2018 724 lượt xem    

Số: 1147/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 104/CT-THNVDT ngày 16/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 1, Điều 15 và khoản 1, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ; quy định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới.

– Tại điểm c, khoản 2, Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ; quy định điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN:

“2. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 và Điều 15, Điều 16 Nghị định này và không áp dụng thuế suất 20% quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này đối với các khoản thu nhập sau:…

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;”

– Tại khoản 3, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

…3. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này) đối với các khoản thu nhập sau: …c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;…”

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế về trường hợp Công ty rượu mạnh Phú Lễ Việt Nam nếu có thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và thu nhập này không bị điều chỉnh bởi điểm c, khoản 2, Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ thì thu nhập từ thực hiện dự án của Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO