Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với Tổng công ty viễn thông Mobifone

14/03/2018 744 lượt xem    

Số: 1873/TCT-DNL
V/v quyết toán thuế TNCN

Kính gửi: Tổng công ty viễn thông Mobifone.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 959/mobifone-TCKT ngày 16/3/2015 của Tổng công ty viễn thông Mobifone (Mobifone); nêu vướng mắc về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản IV thuế và Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“3. Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

a) Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với tổ chức cá nhân chi trả thu nhập là tờ khai quyết toán thuế và tài liệu khác liên quan;

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với cá nhân là tờ khai quyết toán thuế và tài liệu khác liên quan của cá nhân

Tại điểm c.2.1, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“-Cá nhân có thu nhập từ tiền lương; tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức; cá nhân trả TN nào thì nộp HS quyết toán thuế tại CQ thuế trực tiếp quản lý tổ chức; cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức; cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức; cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).”

Theo quy định nêu trên cơ quan thuế sẽ phải thực hiện quyết toán thuế TNCN cho các cá nhân trong năm có thu nhập từ hai nơi trở lên. Tuy nhiên trường hợp của Mobifone do tổ chức lại doanh nghiệp dẫn đến phát sinh số lượng lớn người lao động được điều chuyển giữa các đơn vị trực thuộc của mobifone nên trong năm có thu nhập ở hai đơn vị chi trả. Để tạo điều kiện cho người nộp thuế giảm thủ tục hành chính, Tổng cục thuế hướng dẫn như sau:

Trong quá trình tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp tổng công ty viễn thông Mobifone điều chuyển người lao động giữa các đơn vị trực thuộc Mobifone; các cá nhân là người lao động trong năm có thu nhập từ tiền lương tiền công; tại các đơn vị trực thuộc Mobifone thuộc; trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho đơn vị chi trả; thì được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho đơn vị trực thuộc Mobifone mà cá nhân làm việc tại thời điểm 31/12.

Các đơn vị trực thuộc Mobifone mà cá nhân làm việc trước đây có trách nhiệm cung cấp cho đơn vị trực thuộc Mobifone mà cá nhân làm việc tại thời điểm 31/12 số liệu về thu nhập đã trả và số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của từng cá nhân để làm căn cứ tổng hợp thu nhập.

Trường hợp các ĐV trực thuộc mà CN làm việc trước đây đã cấp chứng từ khấu trừ cho CN; nếu cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho đơn vị trực thuộc mà cá nhân làm việc tại thời điểm 31/12 thì các đơn vị trực thuộc này phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế của cá nhân để làm căn cứ tổng hợp thu nhập.

Tổng công ty thông viễn thông Mobifone và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước pháp luật; về việc đảm bảo xác định chính xác TN đã chi trả cho cá nhân; số thuế đã khấu trừ của các cá nhân điều chuyển. Sau quá trình tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp; Tổng công ty viễn thông Mobifone và các đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty viễn thông Mobifone được biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO