Xử lý miễn thuế hàng gia công

25/03/2021 610 lượt xem    

Công văn Số: 408/TCHQ-TXNK ngày 17/01/2020

V/v vướng mắc khai sai BCQT

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1256/HQĐL-NV ngày 07/11/2019 của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk về việc vướng mắc xử lý miễn thuế hàng gia công. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ:

Trị giá; hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu; vật tư; linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công thực tế xuất khẩu; được xác định khi quyết toán việc quản lý; sử dụng nguyên liệu; vật tư nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.

Khi quyết toán, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trị giá; hoặc lượng nguyên liệu, vật tư; linh kiện xuất khẩu thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công thực tế xuất khẩu đã được miễn thuế khi làm thủ tục hải quan.

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 59 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) 

Trường hợp kiểm tra xác định việc sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu:

  • Không phù hợp với sản phẩm xuất khẩu, định mức thực tế
  • Không phù hợp với thông tin thông báo cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất
  • Không phù hp với chứng từ kế toán, sổ kế toán; báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, hồ sơ hàng hóa xuất khẩu; nhập khẩu của tổ chức, cá nhân:

Cơ quan hải quan không chấp nhận nội dung khai hải quan và căn cứ hồ sơ hiện có để quyết định ấn định thuế và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) quy định về sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán

Hết thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán; hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán; kiểm tra sau thông quan, thanh tra, tổ chức, cá nhân mới phát hiện sai sót trong việc lập báo cáo quyết toán thì thực hiện việc sửa đổi; bổ sung báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan; và bị xử lý theo quy định pháp luật về thuế; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Xu-ly-mien-thue-hang-gia-cong-kiemtoancalico

Căn cứ quy định nêu trên

Trường hp của Công ty TNHH Wzio Việt Nam nêu tại công văn 1256/HQĐL-NV của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk không phải thực hiện ấn định thuế; Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

Về việc xử lý vi phạm hành chính, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk thực hiện theo quy định tại Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ. (Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ).

Tng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk được biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công! Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO