Ủy quyền quyết toán thuế TNCN

28/02/2018 792 lượt xem    

Công văn Số: 5742/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8034/CT-TNCN đề ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về

Việc vướng mắc nghĩa vụ nộp thuế TNCN truy thu qua kiểm tra liên quan đến cá nhân ủy quyền quyết toán nhưng đã nghỉ việc. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm h.2.1.1.1 Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính quy định

Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:

Người nộp thuế có thu nhập từ:

+ Tiền lương

+ Tiền công

Đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về

Quản lý thuế và nộp hai (02) bản cho:

+ Tổ chức

+ Cá nhân

Trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập :

+ Lưu giữ một (01) bản đăng ký

+ Nộp một (01) bản đăng ký

cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.

Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tại điểm h.2.1.2 Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính quy định

Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

– Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc.

Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).

Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ:

+ Không được giảm trừ cho người phụ thuộc

+ Phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp

Tổng cục thuế nhận được công văn 8034/TCT-TNCN ngày 03/11/2016 của Tổng cục thuế tỉnh Quảng Nam về việc vướng mắc nghĩa vụ nộp thuế TNCN truy thu qua kiểm tra liên quan đến cá nhân ủy quyền quyết toán nhưng đã nghỉ việc.

Về vấn đề này, tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Cổ phần sân gôn Indochina Hội An là đơn vị được cá nhân ủy quyền quyết toán thay không lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và không xuất trình được khi cơ quan thuế thanh tra kiểm tra thuế thì Công ty Cổ phần sân gôn Indochina Hội An chịu trách nhiệm nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO