Giải đáp những thắc mắc trong việc sử dụng hóa đơn

05/02/2018 635 lượt xem    

Số: 3893/TCT-CS

 Hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 721/CT-TTrT ngày 12/05/2017 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về hóa đơn.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Căn cứ khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế.

-Căn cứ khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 31/03/2014.

-Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về phạt tiền.

-Căn cứ Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.

-Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 721/CT-TTrT ngày 12/05/2017 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về hóa đơn. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết:

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định nêu trên và tình hình thanh tra thực tế tại đơn vị để xử lý.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO