Giá tính thuế tài nguyên đối với quặng Apatit loại 3

13/03/2018 936 lượt xem    

Số: 1772/TCT-CS
V/v: Giải đáp vướng mắc về giá tính thuế tài nguyên.

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 649/UBND-TM ngày 14/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Về giá tính thuế tài nguyên (GTTTN) đối với quặng Apatit loại 3.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 và Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định:

“Điều 4: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên như sau:

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 như sau:

“4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể GTTN khai thác quy định tại Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều này. Trường hợp tài nguyên khai thác không bán ra; mà phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra (tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu); thì giá tính thuế tài nguyên khai thác được xác định căn cứ vào trị giá hải quan của sản phẩm:

  • Đã qua sản xuất, chế biến xuất khẩu; hoặc
  • Giá bán sản phẩm đã qua sản xuất, chế biến trừ thuế xuất khẩu (nếu có) và các chi phí có liên quan từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu xuất khẩu; hoặc từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu bán tại thị trường trong nước.

Căn cứ giá tính thuế tài nguyên đã xác định để áp dụng sản lượng tính thuế đối với đơn vị TN tương ứng. Giá tính thuế đối với tài nguyên khai thác được xác định ở khâu nào thì sản lượng tính thuế tài nguyên áp dụng tại khâu đó.”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 4 như sau:

“5. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn việc xác định GTTTN; quy định tại các Điểm a, d Khoản 3 Điều này và các trường hợp cụ thể khác;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

c) Hướng dẫn chi phí sản xuất, chế biến được trừ để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định giá tính thuế tài nguyên khai thác quy định tại Khoản 4 điều này;

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tính thuế tài nguyên để thực hiện thống nhất trên toàn quốc”

Căn cứ các quy định trên, việc xác định giá tính thuế tài nguyên đối với TN khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra (tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu), tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ đã sửa đổi nội dung này của Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Đây là một trong những nội dung đã được Tổng cục Thuế đưa vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên và dự thảo Thông tư này đang trong quá trình hoàn thiện để lấy ý kiến các Bộ, Ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Do đó, khi nhận được văn bản xin ý kiến về dự thảo Thông tư nêu trên; đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai báo cáo Ủy ban nhân dân Lào Cai có ý kiến tham gia cụ thể vào dự thảo Thông tư. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị; Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu để xây dựng theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế.

Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO