Công văn 3988/UBND-VX thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/12/2021 391 lượt xem    

ỦY
BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3988/UBND-VX
Về thực hiện đối chiếu, phân
loại nợ của khách hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021

Thành
phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

 

Kính
gửi:

– Ngân hàng Chính sách xã hội chi
nhánh Thành phố;
– Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố;
– Hội Nông dân Thành phố;
– Hội Cựu chiến binh Thành phố;
– Thành Đoàn Thành phố;
– Hội Người mù Thành phố;
– Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
– Các trường Đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Quyết định số 976/QĐ-TTg
ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phân
loại nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội; Công văn số 4363/NHCS-QLN ngày 30
tháng 12 năm 2015 của Ngân hàng Chính sách xã hội về hướng dẫn thực hiện Quy
chế phân loại nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội và Công văn số 10726/NHCS-QLN
ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc triển khai
thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021;

Nhằm đánh giá đúng thực trạng tín
dụng chính sách và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách
tại địa bàn các phường, xã, thị trấn trong thời gian tới; theo đề nghị của Ngân
hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố tại Tờ trình số 828/TTr-NHCS ngày 24
tháng 11 năm 2021;

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến
chỉ đạo như sau:

1. Giao
Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã
hội thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:

– Chỉ đạo tổ chức triển khai thực
hiện đối chiếu, phân loại nợ đảm bảo đến 100% khách hàng vay vốn tại Ngân hàng
Chính sách xã hội trên địa bàn.

– Phân công thành viên Ban đại diện
Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Thủ Đức và quận, huyện
phụ trách theo dõi từng địa bàn phường, xã, thị trấn, đôn đốc, kiểm tra, giám
sát tình hình thực hiện đối chiếu, phân loại nợ tại địa phương.

– Chỉ đạo Công an thành phố Thủ Đức,
quận, huyện chỉ đạo Công an phường, xã, thị trấn phân công lãnh đạo tham gia
Ban Chỉ đạo đối chiêu, phân loại nợ tại phường, xã, thị trấn và giao Cảnh sát
khu vực thực hiện xác nhận thực trạng của hộ vay đối với các trường hợp không
có mặt tại nơi cư trú trên biên bản của Ngân hàng Chính sách xã hội.

– Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân
phường, xã, thị trấn là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng
Chính sách xã hội thành phố Thủ Đức và quận, huyện:

+ Thành lập Ban Chỉ đạo đối chiếu,
phân loại nợ gồm các thành phần: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành
phố Thủ Đức và quận, huyện làm Trưởng Ban; đại diện Ban giảm nghèo; các Hội,
Đoàn thể nhận ủy thác, lãnh đạo Công an phường, xã, thị trấn; cán bộ tín dụng
theo dõi địa bàn của Ngân hàng Chính sách xã hội làm thư ký.

+ Xây dựng và phê duyệt kế hoạch đối
chiếu, phân loại nợ chi tiết đến từng khu phố, ấp, Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

+ Thông báo danh sách phân công thành
viên tham gia Tổ đối chiếu, phân loại nợ đến từng Tổ Tiết kiệm và vay vốn gồm
các thành phần: cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội được phân công, Tổ trưởng Tổ
Tiết kiệm và vay vốn, đại diện Hội, Đoàn thể nhận ủy thác, Trưởng Ban điều hành
khu phố, ấp. Trường hợp trên địa bàn có khách hàng bỏ đi khỏi nơi cư trú thì
thành phần mời thêm Cảnh sát khu vực.

+ Thông báo đến các hộ vay vốn việc
đối chiếu, phân loại nợ về thời gian, địa điểm và các giấy tờ như: Sổ vay vốn,
Hợp đồng tín dụng hoặc các giấy tờ nhận nợ có liên quan, phiếu giao dịch, biên
lai thu lãi kỳ gần nhất và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

+ Chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức
triển khai thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ; phối hợp chặt chẽ với
Ngân hàng Chính sách xã hội và các Hội, Đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn
triển khai, đảm bảo đúng quy định và kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị tốt các điều
kiện, phương tiện cần thiết phục vụ công tác đối chiếu, phân loại nợ và kịp
thời giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc phát sinh trên địa bàn.

2. Ngân
hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố có trách nhiệm:

– Cử cán bộ lãnh đạo phụ trách các
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Thủ Đức, quận, huyện hỗ
trợ, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đối chiếu, phân loại
nợ đảm bảo đúng quy định và tiến độ đã đề ra. Đồng thời, tăng cường cán bộ từ
Hội sở Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố về hỗ trợ các Phòng giao
dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Thủ Đức, quận, huyện để tham gia đối
chiếu, phân loại nợ tại các đơn vị có dư nợ lớn, nợ quá hạn cao, các địa bàn
phức tạp.

– Chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng
Chính sách xã hội thành phố Thủ Đức, quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các Hội,
Đoàn thể, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thường xuyên cập nhật các chỉ
đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để chủ
động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ thích ứng an toàn,
linh hoạt phù hợp với thực tế trên địa bàn, đúng quy định tại Công văn số
4363/NHCS-QLN ngày 30 tháng 12 năm 2015 và Công văn số 10726/NHCS-QLN ngày 19
tháng 11 năm 2021 của Ngân hàng Chính sách xã hội; tổ chức triển khai đến các
Tổ đối chiếu, phân loại nợ tại từng phường, xã, thị trấn.

– Tập trung thực hiện đối chiếu, phân
loại 100% dư nợ gốc và nợ lãi, kể cả dư nợ nguồn vốn trung ương, nguồn vốn địa
phương và các nguồn vốn nhận ủy thác khác đến thời điểm cuối ngày 31 tháng 12
năm 2021, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và kết thúc
trước ngày 31 tháng 5 năm 2022.

– Căn cứ kết quả rà soát đối chiếu
nợ, phân loại nợ của toàn Thành phố, kịp thời tổng hợp, báo cáo Ngân hàng Chính
sách xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân
hàng Chính sách xã hội Thành phố; đồng thời, đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân
Thành phố chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố
trong thời gian tới.

3. Hiệu
trưởng các trường Đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố;
Hội Người mù Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cử cán bộ
tham gia, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đối chiếu, phân
loại nợ trực tiếp đến từng khách hàng đối với các trường hợp sinh viên mồ côi
đang trong thời gian theo học vay vốn chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
và các dự án vay vốn chương trình cho vay Giải quyết việc làm của Hội Người mù
tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

4. Đề
nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Hội Cựu chiến binh
Thành phố và Thành Đoàn Thành phố có văn bản chỉ đạo các cấp Hội, Đoàn thể tham
gia, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện công tác đối
chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó
khăn, vướng mắc, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố tổng hợp, báo
cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Ngân hàng Chính sách xã hội để xem xét, giải
quyết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTUB: CT, các PCT;
– Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố;
– Công an Thành phố;
– Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
– VPUB: CVP, PCVP/VX, KT;
– Phòng VX, KT;
– Lưu: VT, (VX-TC).

KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Võ Văn Hoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO