Định mức các khoản tiền thưởng (tiền nhà; tiền điện nước tại đơn vị) tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

15/01/2019 849 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 3256/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

 

 

 

Kính gửi: Ông Bùi Quang Hồng
(Địa chỉ: Công ty TNHH MTV Đầu tư – Dịch vụ – Thương mại Nhuận Giang, 23D4 Điện Biên Phủ, Phường 25 Quận Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 7309/VPCP-ĐMDN ngày 01/8/2018 của Văn phòng chính phủ

đề nghị Tổng cục Thuế có ý kiến về trường hợp đơn thư hỏi của ông Bùi Quang Hồng – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư – Dịch vụ – Thương mại Nhuận Giang. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 11, TT 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC sửa đổi, bổ sung; Điều 2 TT 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC

hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNCN; và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN hướng dẫn thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm:

“Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty ông Bùi Quang Hồng có chi trả tiền thưởng cho người lao động, khoản tiền thưởng bao gồm tiền nhà ở thì khoản tiền nhà nằm trong tiền thưởng này được tính vào thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh.

Tổng cục Thuế trả lời để ông Bùi Quang Hồng được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO