Điều kiện để được miễn thuế tài nguyên theo quy định của Tổng cục Thuế

15/03/2018 777 lượt xem    

Số: 1945/TCT-CS
V/v Chính sách thuế tài nguyên.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời Công văn số 591/CT-Ktra1 ngày 17/03/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về miễn thuế tài nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 6 Điều 9 Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:

“6. Miễn thuế đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều. ”

+ Tại Điều 6 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên quy định:

“Miễn, giảm thuế tài nguyên thực hiện theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên… ”

– Tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật thuế tài nguyên quy định:

“Miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác đất và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều. Đất khai thác và sử dụng tại chỗ được miễn thuế tại điểm này bao gồm cả cát, đá, sỏi có lẫn trong đất khai thác không xác định được cụ thể từng chất và được sử dụng ở dạng thô để san lấp, xây dựng công trình; kể cả trường hợp đất đào lên từ khuôn viên đất được giao, được thuê bắt buộc phải xúc bỏ đi; nếu đưa đi trao đổi, bán thu tiền thì tổ chức, cá nhân khai thác phải kê khai nộp thuế tài nguyên theo quy định.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình ký hợp đồng với Công ty cổ phần Xây dựng Tân Đông Bắc (nhà thầu) để nhà thầu thực hiện khai thác đất và san lấp đất tại chỗ trên diện tích được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình thực hiện dự án Khu công nghiệp Yên Bình thì thuộc đối tượng miễn thuế tài nguyên theo các quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO