Điều kiện chi phí được trừ đối với chi phí lãi vay khi tính thuế TNDN

08/03/2018 797 lượt xem    

Tại Điểm 2.27,Khoản 2, Mục IV, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được tính vào chi phí đuợc trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế.

Tại Điểm 6,Mục VI, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định thu nhập được miễn thuế:

Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu,bên liên doanh, liên kết được miễn thuế, giảm thuế.

Trả lời công văn số 1581/CT-TTrT ngày 15/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về chi phí lãi vay ngân hàng để đầu tư, góp vốn điều lệ thành lập Công ty con, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vấn đề chi phí trả lãi vay ngân hàng để đầu tư, góp vốn thành lập công ty con, Tổng cục Thuế đã có công văn số 432/TCT-CS ngày 29/1/2011 gửi Cục Thuế tỉnh Bình Định. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau tham khảo hướng dẫn của Tổng cục Thuế nêu tại công văn số 432/TCT-CS nêu trên và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn đơn vị thực hiện phù hợp (công văn số 432/TCT-CS ngày 29/1/2011 của Tổng cục Thuế gửi kèm).

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế kiểm tra thực tế hoạt động tại Công ty Nguyễn Nga Lâu để có cơ sở áp dụng pháp luật thuế đối với khoản chi phí lãi vay trong năm của Công ty theo nguyên tắc sau:

– Các khoản vay do Công ty ký với ngân hàng và các tổ chức khác nhưng tiền vay được chuyển để góp vốn điều lệ vào công ty con thì chi phí trả lãi vay của các khoản vay này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty Nguyễn Nga Lâu và của các công ty con. Cục thuế cần kiểm tra từng hợp đồng vay vốn do Công ty Nguyễn Nga Lâu ký với ngân hàng và các tổ chức khác nhưng chuyển về cho công ty con sử dụng để xác định số lãi vay không được tính vào chi phí hợp lý.

– Trường hợp Công ty Nguyễn Nga Lâu nếu đã góp đủ vốn điều lệ có hoạt động đầu tư vốn vào công ty khác bằng nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn nhàn rỗi khác (mà không sử dụng vốn vay ngân hàng); đồng thời công ty cũng vay ngân hàng để phục vụ cho các dự án hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể (không sử dụng cho hoạt động đầu tư vốn vào Công ty khác) thì khoản vốn vay ngân hàng được tính vào chi phí hợp lý nếu có đủ hóa đơn, chứng từ và mức lãi suất phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO