Đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh kho ngoại quan

01/03/2018 856 lượt xem    

Công văn Số: 1422/TCT-KK
V/v đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 2194/CT-KT1 đề ngày 01/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về:

Việc đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh kho ngoại quan

Tại Bắc Ninh được Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam ủy quyền cho Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam tại Hà Nội làm chủ sở hữu. TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2; Điều 33; NĐ 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của CP quy định về đăng ký doanh nghiệp quy định:

“Địa Điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa Điểm kinh doanh tại tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chnhánh. Trong thời hạn mười ngày làm việc; kể từ ngày quyết định lập địa Điểm kinh doanh; doanh nghiệp gửi thông báo nơi đặt địa Điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, ”

Khoản 1c, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”

Hoạt động kinh doanh của 02 kho ngoại quan tại KCN Quế Võ và KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh được Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam ủy quyền cho Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam tại Hà Nội làm chủ sở hữu thì hoạt động kinh doanh kho ngoại quan nêu trên thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế GTGT trực tiếp tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, TCT đã có công văn số 3355/TCT-KK ngày 18/8/2015 hướng dẫn về nội dung này. Quy định hiện hành không có quy định về việc hướng dẫn đơn vị tạm kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % trong thời gian chờ cấp mã số thuế theo đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 28/03/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội có công văn số 1205/KH&ĐT-ĐTNN trả lời Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam liên quan đến thủ tục thành lập Chi nhánh, địa Điểm kinh doanh tại Bắc Ninh (bản photo gửi kèm). Đề nghị, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam khẩn trương thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh và kê khai, nộp thuế GTGT cho hoạt động kinh doanh của 02 kho ngoại quan theo đúng quy định.

TCT trả lời để Cục Thuế biết, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO