CS ưu đãi thuế TNDN với dự án đầu tư mới nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi

08/02/2018 655 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi theo hướng dẫn tại công văn 4745/TCT-CS ngay 13/10/2016

Tại điểm a khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định dự án đầu tư mới như sau:

Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.

Tại Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 008-CV/2016/FBV ngày 01/03/2016 của Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và công văn số 2772/CT-TTHT ngày 5/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên báo cáo về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam.

Theo nội dung công văn số 008-CV/2016/FBV nêu trên của Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam có phản ánh:

Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp lần đầu ngày 18/01/2013 thực hiện dự án đầu tư mới “Nhà máy Fuji Bakelite Việt Nam” tại KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 2 ngày 12/9/2014, và tại Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 6 ngày 03/2/2016 có điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án chính thức đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 3/2014. Công ty cho rằng do một số nguyên nhân khách quan nên trước ngày 01/01/2014 dự án đầu tư mới của Công ty vẫn đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và đến tháng 3/2014 dự án mới đi vào hoạt động và phát sinh doanh thu.

Căn cứ các quy định và theo trình bày nêu trên của Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam:

Giao Cục Thuế tỉnh Hưng Yên kiểm tra, xác định cụ thể tình hình thực tế dự án của Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam, nếu thực tế trước ngày 01/01/2014 dự án đầu tư mới của Công ty vẫn đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động; từ tháng 12/2013 đến tháng 2/2014, thực hiện lắp đặt máy móc thiết bị và sản xuất thử nhưng chưa bán hàng, chưa phát sinh doanh thu thì hướng dẫn Công ty xác định ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTC nêu trên theo điều kiện thực tế đáp ứng.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO