CS thuế với cán bộ nghỉ hưu tham gia Tổ biên tập văn kiện đại hội Đảng

08/02/2018 683 lượt xem    

Số: 3652/TCTTNCN
V/v Giải đáp chính sách thuế.

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội.

Tại điểm g, khoản 2, Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

“g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

– Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia, phục vụ hoạt động đảng, đoàn, Quc hội hoặc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước;”

Tại điểm g, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.4) Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia ý kiến, thm định, thẩm tra các văn bản pháp luật, Nghị quyết, các báo cáo chính trị; tham gia các đoàn kiểm tra giám sát; tiếp cử tri, tiếp công dân; trang phục và các công việc khác có liên quan đến phục vụ trực tiếp hoạt động của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các y ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội; Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Văn phòng Thành ủy, Tỉnh ủy và các Ban của Thành ủy, Tỉnh ủy.”

Công văn số 50299/CT-HTr ngày 29/7/2016 của Cục Thuế TP Hà Nội v việc giải đáp chính sách thuế đối với trường hợp cán bộ nghỉ hưu được Văn phòng Trung ương Đảng mời tham gia Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng

Căn cứ các văn bản nêu trên, trường hợp các cán bộ nghỉ hưu được Văn phòng Trung ương Đảng trả các khoản thu nhập do tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra Nghị quyết, các báo cáo chính trị từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2016 thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội liên hệ với Văn phòng Trung ương Đảng để xác định rõ bản chất các khoản thu nhập trả cho các cán bộ nghỉ hưu đ xác định nghĩa vụ thuế cho phù hợp.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO