Công văn số: 2200/TCT-CS về việc chính sách thuế

28/11/2020 393 lượt xem    

Số: 2200/TCT-CS Về việc chính sách thuế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 90/VMTTN-TH ngày 08/5/2020 của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, công văn số 4835/CT- TTHT ngày 19/12/2019 của Cục Thuế TP Đà Nẵng về chính sách thuế đối với việc phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiên như sau:

  1. Căn cứ Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12ngày 03/6/2008 quy định đối tượng chịu thuế;
  2. Căn cứ Điều 4 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12ngày 03/6/2008 quy định người nộp thuế;
  3. Căn cứ Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12ngày 03/6/2008 quy định người nộp thuế;
  4. Căn cứ Điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12ngày 03/6/2008 quy định thu nhập được miễn thuế;
  5. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 hướng dẫn người nộp thuế;
  6. Căn cứ Điều 3 Thông tư số 151/2014/TT-BTCngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC18/6/2014 hướng dẫn thu nhập được miễn thuế;
  7. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 55/2015/1TLT-BTC- BKHCN ngày 22/04/2015 của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
  8. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên có thu nhập từ việc phối hợp thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bằng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và đáp ứng các quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Thuế Giá gia tăng và được miễn thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 3 Thông số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO