Công văn số: 2137/TCT-KK

01/12/2020 743 lượt xem    

Số: 2137/TCT-KK V/v kê khai nộp thuế cho địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố khác trụ sở

Kính gửi: Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV
(Địa chỉ: Tầng 19, tháp A, tòa nhà Vincom, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 0955/CV-TCKT ngày 05/05/2020 của Tổng công ty bảo hiểm BIDV về việc vướng mắc kê khai nộp thuế cho địa điểm kinh doanh tại tỉnh thành phố khác trụ sở theo Công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/08/2019 của Tổng cục thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại Điều 2, Điều 3 Luật doanh nghiệp 2014:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Các doanh nghiệp.
  2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

Điều 3. Áp dụng Luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành

Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó. ”

– Căn cứ điểm h, khoản 1 Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp và sử dụng mã số thuế quy định:

“h) Mã số thuế 13 số được cấp cho:

– Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; các đơn vị phụ thuộc của các tổ chức kinh tế, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật và có phát sinh nghĩa vụ thuế.

Sau đây gọi chung là “đơn vị trực thuộc Đơn vị có “đơn vị trực thuộc ” được gọi là “đơn vị chủ quản” trong Thông tư này.”

– Công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/08/2019 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên thì:

  1. Công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/08/2019 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản theo quy định tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP quy định, sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Áp dụng với các đối tượng được quy định tại Điều 2 Luật doanh nghiệp 2014.
  2. Trường hợp các đơn vị trực thuộc Tổng công ty bảo hiểm BIDV có phát sinh nghĩa vụ thuế thì việc cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc thực hiện theo hướng dẫn tại điểm h, khoản 1 Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTCngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Đăng ký thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty bảo hiểm BIDV được biết và thực hiện./.

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO