Công văn số: 1773/TCT-KK về việc xếp hạng V1000

26/11/2020 447 lượt xem    

Số: 1773/TCT-KK về việc xếp hạng V1000

Kính gửi: Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist
(31-33 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 85/SCTV-CV đề ngày 04/02/2020 của Công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist (gọi tắt là SCTV) về việc xếp hạng của SCTV trong V1000, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc công khai danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhẩt năm 2017, năm 2018 (gọi tắt là V1000), thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Tổng cục Thuế đã thực hiện công khai danh sách V1000 năm 2017, năm 2018 dựa trên các tiêu chí xếp hạng đã được Bộ Tài chính phê duyệt như sau:

– Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN.

– Mức nộp thuế TNDN là tổng số tiền thuế TNDN doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước trong năm (ngày nộp thuế từ 01/01 đến ngày 31/12). Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc (được cấp mã số thuế đơn vị trực thuộc 13 số) thì bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã thực hiện công khai danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất năm 2017, năm 2018 gồm các thông tin: (i) Số xếp hạng theo thứ tự số thuế TNDN đã nộp trong năm từ cao xuống thấp; (ii) Tên doanh nghiệp; (iii) Mã số thuế của doanh nghiệp; (iv) Địa chỉ trụ sở chính. Tổng cục Thuế không thực hiện xếp hạng đối với các doanh nghiệp không thuộc danh sách V1000.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist được biết./.

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO