Số: 9340/VPCP-CN V/v thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021

23/12/2021 533 lượt xem    

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9340/VPCP-CN
V/v thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 8720/BKHĐT-QLQH ngày 10 tháng 12 năm 2021) về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

1. Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2021 về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

2. Khẩn trương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành (theo văn bản số 7438/BKHĐT-QLQH ngày 28 tháng 10 năm 2021) để Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo, trình Chính phủ đúng tiến độ quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

các Vụ: TH, PL, QHĐP, KGVX, NN;
– Lưu: VT, CN (2b). Hop

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO