Công văn 9289/VPCP-QHQT 2021 triển khai thích ứng biến đổi khí hậu theo Liên hợp quốc

22/12/2021 299 lượt xem    

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9289/VPCP-QHQT
V/v triển khai kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh COP 26.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Nội vụ;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 109/BC-BTNMT ngày 25 tháng 11 năm 2021 báo cáo kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia (COP 26) Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 3797/VPCP-QHQT ngày 02 tháng 12 năm 2021, số 335/TB-VPCP ngày 10 tháng 12 năm 2021 và số 9148/VPCP-QHQT ngày 14 tháng 12 năm 2021.

2. Các Bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có liên quan phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; tích cực, chủ động tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực tài chính, công nghệ, tăng cường năng lực triển khai Thỏa thuận Paris và các cam kết tại Hội nghị COP26.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

– Hoàn thiện cập nhật Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, bao gồm mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6 năm 2022.

– Cập nhật các quy định, hướng dẫn Điều 6 Thỏa thuận Paris về cơ chế thị trường và phi thị trường theo kết quả của COP 26 nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tạo nguồn lực cho thích ứng với biến đổi khí hậu trong dự thảo Nghị định quy định giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ tng ô dôn.

– Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung quy định về lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

– Phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai điều tra khảo sát biển phục vụ quy hoạch phát triển điện gió ngoài khơi gắn với Quy hoạch không gian biển quốc gia.

– Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai áp dụng các công cụ định giá các-bon; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để tham gia các cơ chế thị trường, phi thị trường theo Điều 6 Thỏa thuận Paris; xây dựng kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030.

4. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan triển khai công tác “ngoại giao khí hậu” nhằm hỗ trợ các ban, Bộ, ngành, địa phương liên quan huy động nguồn lực quốc tế phục vụ mục tiêu nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và đạt phát thải ròng bng “0”, nâng cao vai trò và vị thế của VN tại các tổ chức, cơ chế, diễn đàn đa phương.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư cho hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh góp phần đạt được mục tiêu cam kết; hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư vào Việt Nam triển khai các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng tái tạo.

6. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi dự án theo Cơ chế phát triển sạch (CDM) sang dự án theo Cơ chế đóng góp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và hỗ trợ phát triển bền vững (SDM) phù hợp với quy định trong Bộ Quy tắc hướng dẫn thực hiện Thỏa thuận Paris.

7. Bộ Công Thương chủ trì:

– Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045 phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; xây dựng kế hoạch triển khai Tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch; nghiên cứu, đánh giá, đề xuất chủ trương Việt Nam tham gia sáng kiến Nhóm đi đầu về chuyển đổi công nghiệp trong khuôn khổ Chương trình nghị sự mục tiêu đột phá Glasgow.

– Nghiên cứu khả năng tham gia tuyên bố chấm dứt sản xuất xe chạy bằng xăng, dầu từ nay đến năm 2040.

8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:

– Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các nỗ lực đóng góp giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp, đảm bảo mục tiêu thực hiện cam kết, trong đó có giảm phát thải khí mê-tan trong nông nghiệp đến năm 2030; rà soát các dự án trao đổi tín chỉ các-bon từ rừng.

– Phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan triển khai Ý định thư với Tổ chức Emergent trong khuôn khổ Liên minh giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính lâm nghiệp cho đề xuất “Thỏa thuận mua bán giảm phát thải khí nhà kính ở khu vực Tây nguyên và Nam trung Bộ”; triển khai các sáng kiến đã tham gia tại Hội nghị COP 26.

9. Bộ Giao thông vận tải chủ trì:

– Nghiên cứu, xây dựng năng lực quản lý và tổ chức thực hiện giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động vận tải biển phù hợp với quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và cam kết của Việt Nam tại COP 26;

– Nghiên cứu, chuẩn bị tham gia đàm phán sửa đổi Chiến lược giảm phát thải khí nhà kính từ tàu biển tại IMO, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

10. Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất lộ trình phát triển hạ tầng đô thị xanh, tham gia các sáng kiến liên quan đến lĩnh vực xây dựng đã được công bố tại Hội nghị COP 26

11. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới như: năng lượng mặt trời, gió, hydro,…và tiếp thu, ứng dụng, phát triển công nghệ lò phản ứng hạt nhân thông qua Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia; tổ chức xây dựng và công bố các tiêu chun, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến năng lượng mới, năng lượng tái tạo và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các PTTgCP;
– VPCP: BTCN, c
ác PCN,
Các Vụ: NN, CN, KGVX, TH;
– Lưu: VT, QHQT (2). HM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO