Công văn 9287/VPCP-CN 2021 Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông 2021 2025

22/12/2021 293 lượt xem    

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9287/VPCP-CN
V/v Tờ trình Quốc hội Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 13507/BGTVT-ĐTCT ngày 18 tháng 12 năm 2021) về dự thảo Tờ trình Quốc hội Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

– Sửa lại mục 18.2 (trang 22) như sau: Bộ Giao thông vận tải là đầu mối tổ chức thực hiện Dự án, trừ các dự án trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội có đề xuất riêng.

– Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

– Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể dự họp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi bàn về Dự án này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
– Các Bộ: KH&
ĐT, TC, XD, TP
– VPCP: BTCN, các PCN,
các Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, NN, PL, TH;
– Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO