Công văn 9284/VPCP-KTTH 2021 hỗ trợ sinh viên mua thiết bị học tập

22/12/2021 53 lượt xem    

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9284/VPCP-KTTH
V/v Ban hành QĐ về hỗ trợ học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Ngân hàng Chính sách xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 227/TTr-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2021 về chủ trương xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về nội dung Chương trình sóng và máy tính cho em tại cuộc họp ngày 11 tháng 12 năm 2021 về cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, để nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện hồ sơ trình, bảo đảm khả thi, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Gửi kèm văn bản số 227/TTr-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính)

 


Nơi nhận:
Như trên;
– TTg, các PTTg;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, PL, KGVX;
– Lưu: VT, KTTH(1) M.Cường

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Banner-post-thu-vien-calico_960x300

NGHIỆP VỤ CALICO