Công văn 9263/VPCP-KSTT 2021 xử lý khó khăn lưu thông hàng hóa

22/12/2021 308 lượt xem    

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9263/VPCP-KSTT
V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Phiếu trình số 11516/PTr-KSTT ngày 10 tháng 12 năm 2021 báo cáo về việc địa phương ban hành các quy định trong phòng chống dịch Covid-19 gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ách tắc lưu thông hàng hóa, cản trở việc đi lại của Nhân dân và quá trình khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các bộ, cơ quan, địa phương, có trách nhiệm kiểm tra xem xét các phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp những khó khăn, vướng mắc, phức tạp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Kết quả giải quyết phải được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho người dân, doanh nghiệp biết.

2. Văn phòng Chính phủ tiếp tục theo dõi, nắm bắt các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ách tắc lưu thông hàng hóa, cản trở việc đi lại của Nhân dân trong quá trình khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ để kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, PTTg Lê Văn Thành (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: CN, NN, KGVX, KTTH,
QHĐP, TH, Cổng TTĐTCP;
– Lưu: VT, KSTT (3b),pvh.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (2 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (2 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO