Công văn 9261/VPCP-CN 2021 Dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận

22/12/2021 351 lượt xem    

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9261/VPCP-CN
V/v triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Bộ Giao thông vận tải;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại văn bản số 7464/UBND-KT ngày 08 tháng 12 năm 2021 về tiến độ triển khai Dự án đường cao tc Trung Lương – Mỹ Thuận (Dự án), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Nhà đầu tư Dự án và các đơn vị có liên quan đy nhanh tiến độ triển khai Dự án nêu trên; đồng thời chủ động quyết định thời gian hoàn thành Dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang khn trương xử lý dứt điểm phương án đặt trạm thu phí đối với Dự án nêu trên, bảo đảm công tác thu phí hoàn vốn Dự án được triển khai khi Dự án đưa vào sử dụng; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 01 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Các Bộ: KHĐT, TC, XD;
– Ngân hàng NNVN;
– Cty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận;
– VPCP: BTCN, các Phó Ch
nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
– Lưu: VT, CN (2b) pv
c

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (2 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (2 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO