Công văn 9257/VPCP-CN 2021 dịch vụ thu phí điện tử không dừng chuyển đổi biển số xe

21/12/2021 305 lượt xem    

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9257/VPCP-CN
V/v thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Về ý kiến của Bộ Công an tại văn bản số 4452/BCA-C08 ngày 09 tháng 12 năm 2021 về việc báo cáo triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng và lp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh tuyên truyền đngười dân, doanh nghiệp chuyn sang sử dụng dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (thay cho phương thức thu phí thủ công, dùng tiền mặt); khẩn trương thực hiện nghiêm quy định lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải (theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021) và chuyn đi bin kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải sang nền mầu vàng theo đúng quy định của Bộ Công an.

2. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Bộ Giao thông vận tải ch đạo lực lượng Thanh tra giao thông vận tải theo chức năng nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác tun tra kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với xe ô tô tham gia hoạt động kinh doanh vận tải nhưng không chấp hành quy định về lắp đặt camera, không thực hiện đúng quy định về chuyn đi bin kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải sang nền mầu vàng, các phương tiện không đủ điều kiện đi vào cửa thu phí điện tử không dừng gây mất an ninh trật tự và ùn tắc giao thông.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đ các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Ủy ban ATGT Quốc gia;
– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC;
– Lưu: VT, CN (2b) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (2 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (2 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO