Công văn 9256/SYT-NVY 2021 tổ chức tiêm vắc xin COVID19 liều bổ sung Hồ Chí Minh

15/12/2021 303 lượt xem    

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H
CHÍ MINH
SỞ Y T

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9256/SYT-NVY
V/v Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố;
– Sở Thông tin và Truyền thông;
– Sở, ban, ngành;
– Tổng Công ty Viễn thông Viettel – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
– Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố;
– Trung tâm cấp cứu 115;
– Phòng Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
– Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
– Bệnh viện công lập, tư nhân;
– Phòng khám tư nhân.

Thực hiện Kế hoạch số 4087/KH-BCĐ ngày 07/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm triển khai hiệu quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn Thành phố, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị và tổ chức tiêm chủng an toàn, chất lượng như sau:

1. Các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố:

Lập danh sách người cần tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại của cơ sở theo thứ tự ưu tiên và thời hạn tiêm bao gồm:

+ Người bệnh thuộc diện ưu tiên tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại.

+ Người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19.

+ Nhân viên y tế.

+ Người lao động tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch của cơ sở.

Tổng hợp số lượng để dự trù nhu cầu vắc xin liều bổ sung, liều nhắc lại gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố và Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược).

Các đơn vị chịu trách nhiệm về danh sách, số lượng đảm bảo đúng đối tượng ưu tiên và thời gian tiêm theo quy định của Bộ Y tế.

1.1. Nếu đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, cơ sở chủ động tổ chức tiêm tại đơn vị.

Đối với người bệnh đang được quản lý, điều trị tại cơ sở: thực hiện các hình thức thông báo, phổ biến để người bệnh đến tiêm; tổ chức buổi tiêm riêng hoặc lồng ghép với hoạt động khám chữa bệnh tại đơn vị, đảm bảo thuận lợi cho người bệnh và cơ sở y tế.

Quản lý việc tiếp nhận và sử dụng vắc xin trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố.

Tổ chức tiêm chủng an toàn, chất lượng, tuân thủ các quy định chuyên môn của Bộ Y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Thực hiện kiểm tra, đối chiếu các thông tin cá nhân và lịch sử tiêm chủng của người được tiêm với danh sách đăng ký trước khi thực hiện tiêm liều bổ sung hoặc nhắc lại.

Cập nhật ngay các thông tin tiêm chủng của người được tiêm vào Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19, đặc biệt là những người chưa được nhập dữ liệu những lần tiêm vắc xin trước; nếu không thể nhập trực tiếp thông tin vào Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 các đơn vị lưu trữ danh sách người tiêm liều bổ sung, nhắc lại để nhập bổ sung vào Nền tảng sau buổi tiêm;

In giấy chứng nhận tiêm chủng từ Nền tảng để cấp cho người được tiêm hoặc sử dụng biểu mẫu giấy chứng nhận trước đây trong trường hợp không in trực tiếp được từ Nền tảng.

Lưu ý: Đối với người bệnh từ tỉnh, thành phố khác đến khám, chữa bệnh tại đơn vị: nếu đúng đối tượng được tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại, đơn vị tạo điều kiện tiêm cho người bệnh và lập danh sách riêng để báo cáo việc sử dụng vắc xin.

1.2. Nếu không đủ điều kiện tiêm chủng, cơ sở phổ biến cho người bệnh về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, nhắc lại, hướng dẫn người bệnh về địa phương đăng ký tiêm hoặc đến cơ sở tiêm chủng đã phối hợp trước để được tiêm vắc xin đúng hạn; đối với nhân viên y tế của cơ sở có thể phối hợp địa phương nơi cơ sở trú đóng để tổ chức tiêm.

2. Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức:

Tiếp tục chủ động phối hợp Phòng Y tế, các đơn vị y tế, cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tổ chức các điểm tiêm chủng theo đúng quy định để thực hiện tiêm vắc xin liều bổ sung, liều nhắc lại; đề xuất Sở Y tế hỗ trợ nếu nguồn lực tại chỗ không đảm bảo.

Tổng hợp nhu cầu vắc xin phòng COVID-19, báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để bố trí cung ứng đầy đủ, kịp thời.

Quản lý chặt chẽ việc cấp phát vắc xin đến các điểm tiêm, có biên bản giao nhận đầy đủ nội dung theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với bệnh viện quận, huyện, thành phố Thủ Đức, đơn vị tiêm chủng và Trung tâm cấp cứu 115 chuẩn bị sẵn sàng phương án cấp cứu đối với người có sự cố sau tiêm vắc xin tại điểm tiêm trong cộng đồng.

Ngoài việc nhập dữ liệu vào Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 theo quy định, thực hiện lưu trữ danh sách người được tiêm vắc xin tại đơn vị, tại địa phương để sử dụng cho trường hợp cần đối chiếu với dữ liệu trên Nền tảng.

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình công tác tiêm chủng tại các cơ sở trên địa bàn, đặc biệt là việc quản lý sử dụng vắc xin không để xảy ra tình trạng lãng phí.

Là đơn vị đầu mối tổng hợp, báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 (bao gồm liều bổ sung và nhắc lại) trên toàn Thành phố về Sở Y tế trước 06 giờ 45 sáng hàng ngày để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố vào 07 giờ 30 phút sáng cùng ngày; phối hợp bộ phận kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Viễn thông Viettel – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thiết lập công cụ thu thập, báo cáo số liệu đảm bảo đầy đủ, thống nhất các nguồn dữ liệu; quy định chế độ báo cáo cụ thể đối với các địa phương.

4. Trung tâm cấp cứu 115, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố:

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong công tác xử trí, cấp cứu các trường hợp phản ứng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19: sẵn sàng xử trí, cấp cứu tại chỗ, vận chuyển đến cơ sở y tế; tiếp nhận và xử trí kịp thời trường hợp người dân có yêu cầu cấp cứu.

5. Cơ sở xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy:

Lập danh sách các nhóm đối tượng tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên và thời hạn tiêm; tổng hợp số lượng cần tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố để chuyển Sở Y tế phân bổ vắc xin.

Phối hợp với các đơn vị y tế được phân công để tổ chức tiêm vắc xin liều bổ sung, nhắc lại cho những người do đơn vị đề xuất; điều phối người ra tiêm theo thứ tự ưu tiên đảm bảo yêu cầu an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thuận lợi cho đơn vị y tế và người được tiêm.

6. Giao Bệnh viện Nhân Ái phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, nhắc lại cho các đối tượng cai nghiện ma tuý và những đối tượng ưu tiên khác đang được chăm sóc, điều trị tại các cơ sở xã hội, cơ sở cai nghiện ma tuý thuộc Thành phố đóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Dương, Đắk Nông, Đồng Nai.

7. Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố:

Tổng hợp số lượng người cần tiêm liều bổ sung, nhắc lại của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý gửi về Sở Y tế.

Phối hợp với ngành y tế, chính quyền địa phương để tổ chức tiêm vắc xin liều bổ sung, nhắc lại cho những người thuộc đơn vị quản lý.

8. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức:

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trên địa bàn rà soát, thống kê, tổng hợp danh sách người dân sinh sống trên địa bàn thuộc nhóm cần tiêm liều bổ sung (nếu chưa được cơ sở y tế hẹn tiêm), liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên và thời hạn tiêm, người tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch của địa phương.

Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, tình hình thực tế về đối tượng cần tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn; chủ động phối hợp, huy động đơn vị y tế, đơn vị liên quan tổ chức các hình thức tiêm chủng phù hợp, đảm bảo khả năng tiếp cận và tiến độ bao phủ liều bổ sung, liều nhắc lại cho người dân.

Chỉ đạo Trung tâm Y tế, Phòng Y tế phối hợp Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các đơn vị liên quan lập kế hoạch cụ thể tổ chức tiêm vắc xin liều bổ sung, liều nhắc lại của địa phương, nêu rõ lộ trình thực hiện, số lượng người dự kiến tiêm, số lượng địa điểm tổ chức tiêm và các lực lượng tham gia thực hiện. Gửi Kế hoạch về Sở Y tế trong ngày 10/12/2021 để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và chuẩn bị cho kế hoạch cung ứng vắc xin.

9. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp:

Chỉ đạo các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý lập danh sách người lao động thuộc nhóm tiêm liều bổ sung, nhắc lại theo thứ tự ưu tiên và thời hạn tiêm.

Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức nơi đơn vị trú đóng để tổ chức tiêm tập trung cho người lao động do đơn vị đề xuất, đảm bảo thuận lợi cho đơn vị y tế và người được tiêm.

Cử đầu mối phụ trách công tác tiêm vắc xin liều bổ sung, nhắc lại cho người lao động của đơn vị.

10. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Viễn thông Viettel – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

Hỗ trợ công tác quản lý đối tượng tiêm chủng, báo cáo thống kê bằng Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Y tế để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Cục Y tế DP – Bộ Y tế;
Viện VSDT TƯ;
Viện Pasteur;
– UBND TP;
Ban Giám đốc Sở;
Phòng NVD, KHTC SYT;
– Lưu:
VT, NVY
“LDTC”

KT. GIÁM ĐC
PHÓ GIÁM
ĐỐC
Nguyễn Hữu Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (2 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (2 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO