Công văn số: 8971/VPCP-NN về việc thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

10/12/2021 273 lượt xem    

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8971/VPCP-NN
V/v thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6248/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 10 năm 2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, trên cơ sở ý kiến của các Thành viên Chính phủ (xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6248/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 10 năm 2021 nêu trên.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường:

– Nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các Thành viên Chính phủ (gửi kèm theo) để hoàn thiện các nội dung kiến nghị tại Công văn số 6248/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 10 năm 2021;

– Căn cứ quy định của pháp luật, các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định pháp luật liên quan, ban hành văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị tại Công văn số 6248/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 10 năm 2021, đảm bảo hiệu quả trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nhưng không tạo thêm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp, phù hợp với tình hình thực tế, đúng pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, các PTTg;
– Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
– VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KGVX, CN, KTTH, QHĐP, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, NN (02).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO