Công văn 8836/VPCP-KSTT năm 2021 về theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

06/12/2021 397 lượt xem    

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8836/VPCP-KSTT
V/v theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đang xây dựng và dự kiến đưa vào vận hành Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương bằng dữ liệu, theo thời gian thực trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vào giữa tháng 12 năm 2021. Kết quả theo dõi, giám sát, đánh giá của Hệ thống này là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả cải cách thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn rà soát, cập nhật, đồng bộ đầy đủ, thường xuyên thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính, trạng thái, kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để việc theo dõi, đánh giá chính xác, hiệu quả phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các Đồng chí./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
– Tập đoàn: VNPT, EVN;
– VPCP: BTCN, các PCN;
– Lưu: VT, KSTT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO