Công văn 8725/VPCP-KGVX năm 2021 về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 959/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

05/12/2021 331 lượt xem    

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8725/VPCP-KGVX
V/v tổng kết 10 năm thực hiện QĐ số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1248/TTr-BGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2021 xin phép t chức tng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 – 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết Đ án bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Thi gian, địa đim do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– PTTg Vũ Đức Đam (đ
b/c);
– Các Bộ: TC, KHĐT, NV;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung
ương;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn S
Hiệp,
Trợ lý TTg, Trợ lý PTTg Vũ Đức Đam;
– Lưu:
VT, KGVX (2).Nam.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO