Công văn 8688/VPCP-CN năm 2021 thực hiện ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

05/12/2021 384 lượt xem    

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8688/VPCP-CN
V/v thực hiện ý kiến của Chủ
tịch Quốc hội về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía
Đông giai đoạn 2021 – 2025

Hà Nội, ngày 29
tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Tổng Thư ký Quốc hội có Thông báo số 530/TB-TTKQH ngày 27 tháng 11 năm
2021 về Kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Thường
trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc
Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 (Dự án), Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện tiếp thu, giải trình ý
kiến của Chủ tịch Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội góp ý về Dự án xây dựng
công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 và hoàn
thiện c
ác văn bản để trình Quốc hội trước
ngày 02 tháng 12 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ
quan liên quan biết, thực hiện./
.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT;

các Vụ: KTTH, TKBT, NN, PL, TH;
– Lưu: VTS CN (2). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO