Công văn 8458/NHNN-TT năm 2021 về triển khai áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

05/12/2021 292 lượt xem    

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S: 8458/NHNN-TT
V/v trin
khai
áp dụng Tiêu
chu
ẩn cơ s v
thẻ chip nội địa

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

 

Kính
gửi:

– Các Tổ chức tín
dụng, chi nh
ánh ngân hàng nước ngoài;
– Tổ chức chuy
n mạch th, bù trừ điện tử thẻ.

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, ngăn ngừa, hạn chế các
thiệt hại có thể phát sinh trong quá trình cung ứng, sử dụng dịch vụ thẻ, Ngân
hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018
của NHNN sửa đổi bổ sung Thông tư số
19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của NHNN
quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (Thông tư số 41), trong đó quy định lộ
trình chuyển đổi sang công nghiệp chip đối với thiết bị chấp nhận thẻ đang hoạt
động tại Việt Nam và các thẻ từ nội địa đang lưu hành do các tổ chức phát hành
thẻ (TCPHT) tại Việt Nam phát hành. Vừa qua NHNN nhận được thông tin phản ánh
trên một số báo về việc “các thẻ ATM từ sẽ chính thức bị ngừng hỗ trợ và không
được chấp nhận trên các điểm giao dịch trên toàn quốc dựa theo Thông tư
41/2018/TT-NHNN của NHNN”. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, NHNN đề nghị các
TCPHT, tổ chức thanh toán thẻ (TCTTT) và tổ chức chuyển mạch thẻ, bù trừ điện
tử thẻ lưu ý và triển khai thực hiện một số nội dung sau:

– Tại Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của
NHNN quy định hoạt động thẻ ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung) có quy định lộ
trình chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip nội địa đối với các TCPHT, TCTTT, cụ
thể:

+ TCPHT thực hiện chuyển đổi thẻ có BIN do Ngân hàng
Nhà nước cấp (thẻ nội địa) đang lưu hành tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) về
thẻ chip nội địa và từ 31/03/2021 các TCPHT thực hiện phát hành thẻ nội địa đang
lưu hành phải tuân thủ TCCS về thẻ chip nội địa.

+ TCTTT thực hiện chuyển đổi ATM và thiết bị chấp nhận
thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam tuân thủ TCCS về thẻ chip nội địa.

Như vậy, để đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang thẻ chip
nội địa, Thông tư số 19 (đã được sửa đổi bổ sung) quy định trách nhiệm của tổ
chức phát hành thẻ (TCPHT) trong thực hiện lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ nội địa
sang thẻ chip nội địa đang lưu hành và dừng phát hành thẻ từ nội địa sau thời
điểm 31/3/2021, không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ
đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành (thẻ còn đang thời hạn sử dụng) do các TCPHT
tại Việt Nam phát hành;
đồng thời quy định trách nhiệm các tổ chức thanh
toán thẻ (TCTTT) trong thực hiện lộ trình chuyển đổi ATM và thiết bị chấp nhận
thẻ tại điểm bán (POS) đang hoạt động tại Việt Nam tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về
thẻ chip nội địa, không có quy định về việc từ chối chấp nhận giao dịch thẻ
đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành.

Do đó, các TCPHT, TCTTT cần rà soát quy định pháp luật,
hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa TCPHT với chủ thẻ về việc phát hành và sử dụng
thẻ ngân hàng, đảm bảo các giao dịch thẻ của chủ thẻ diễn ra thông suốt, an
toàn, không ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ thẻ và không đưa ra các chính sách,
quy định trái với quy định pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng.

– Triển khai các biện pháp truyền thông đúng đắn, hợp
lý về việc khách hàng có thẻ từ nội địa (thẻ còn đang thời hạn sử dụng) nhưng
chưa được các TCPHT chuyển đổi sang thẻ chip hoặc do khách hàng chưa đến được
địa điểm của TCPHT để thực hiện chuyển đổi hoặc nhận thẻ chip thì sau ngày 31/12/2021
vẫn có thể sử dụng thẻ từ để thực hiện các giao dịch thẻ tại ATM, POS, kênh
Internet (Internet Banking), di động (Mobile Banking), quầy giao dịch theo đúng
quy định pháp luật.

– Để tránh hiểu lầm, gây hoang mang ảnh hưởng đến quyền
lợi của khách hàng, uy tín của hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động thẻ
ngân hàng nói riêng, các TCPHT, TCPTT cần tăng cường chính sách khuyến khích,
hỗ trợ khách hàng thực hiện chuyển đổi từ thẻ từ nội địa sang thẻ chip nội địa;
tuyên truyền các tiện ích, tính năng ưu việt, an toàn của thẻ chip nội địa và
rủi ro liên quan đến việc tiếp tục sử dụng thẻ từ nội địa; đồng thời hướng dẫn
khách hàng là chủ thẻ sử dụng các kênh thanh toán điện tử khác như Internet
Banking, Mobile Banking, QR Code… từ đó có cách tiếp cận, biện pháp phù hợp để
chủ thẻ sớm thực hiện chuyển đổi sang thẻ chip nội địa.

– Phối hợp với Chi hội Thẻ ngân hàng (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) và Công ty cổ phần
thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) x
ây dựng và ban hành
Quy
định chuyn đi trách nhiệm trong việc thực hin chuyển đổi
từ thẻ từ sang thẻ chip nội địa, chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2022.

Ngân hàng Nhà nước gửi các đơn vị để biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thống đốc NHNN (để b/c);
– PTĐ Phạm Tiến Dũng (để b/c);
– Vụ Truyền thông (để p/hợp);
– Hiệp hội Ngân hàng VN (để p/hợp);
– Lưu: VT, TT3 (3b).LTTVân

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Anh Dũng

 

STATE BANK OF
VIETNAM
——-

SOCIALIST
REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness
—————

No. 8458/NHNN-TT
Re .implementation of basic standards for
domestic chip cards.

Hanoi, November
30, 2021

 

To:

– Credit institutions, foreign bank branches;
– Bank card switching, clearing and settlement organizations.

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO