Công văn 5778/BGDĐT-QLCL 2021 ứng dụng công nghệ thông tin kiểm định giáo dục

15/12/2021 270 lượt xem    

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5778/BGDĐT-QLCL
V/v ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGD

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Các đại học, học viện;
– Các trường đại học;
– Các trường cao đẳng có đào tạo giáo viên;
– Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, khó lường, để các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) được bảo đảm liên tục, hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) và các tổ chức KĐCLGD tiếp tục tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGD. Cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

a) Tiếp tục tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin ở một số bước của quy trình KĐCLGD để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, giảm chi phí thực hiện.

b) Cơ sở giáo dục và tổ chức KĐCLGD phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và về công nghệ thông tin (có đường truyền Internet ổn định, tốc độ đường truyền đáp ứng yêu cầu; sử dụng phần mềm, ứng dụng có bản quyền…).

c) Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của từng bước theo quy định; bảo đảm kết quả đánh giá, thẩm định chính xác, khách quan, trung thực.

2. Nội dung thực hiện

a) Trong bước tự đánh giá, cơ sở giáo dục tăng cường sử dụng phần mềm, ứng dụng để thực hiện tối đa việc số hóa minh chứng phục vụ cho tự đánh giá và đánh giá ngoài.

b) Trong bước đánh giá ngoài

Đoàn đánh giá ngoài nghiên cứu hồ sơ đánh giá qua các minh chứng được số hóa do cơ sở giáo dục gửi đến; phiên làm việc tập trung của đoàn đánh giá ngoài tổ chức họp trực tuyến hoặc kết hợp hình thức trực tiếp với trực tuyến.

Bước khảo sát sơ bộ thực hiện bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp hình thức trực tiếp với trực tuyến; biên bản làm việc được thống nhất giữa các bên và lưu trữ theo quy định.

Bước khảo sát chính thức, đoàn đánh giá ngoài có thể thực hiện việc phỏng vấn các bên liên quan bằng hình thức trực tuyến, ghi âm đầy đủ các cuộc phỏng vấn để lưu trữ cùng hồ sơ đánh giá.

c) Trong bước thẩm định kết quả đánh giá

Tổ chức KĐCLGD tổ chức họp Hội đồng KĐCLGD trực tuyến hoặc kết hợp họp trực tiếp với trực tuyến để thẩm định kết quả đánh giá; bảo đảm các thành viên Hội đồng KĐCLGD mở camera toàn thời gian tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến; ghi âm đầy đủ diễn biến cuộc họp để lưu trữ cùng hồ sơ thẩm định kết quả đánh giá.

Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục và tổ chức KĐCLGD nghiên cứu hướng dẫn trên để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm các nguyên tắc của KĐCLGD; có trách nhiệm giải trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và các kiến nghị đề xuất về Bộ GDĐT qua thư điện tử của Cục Quản lý chất lượng (địa chỉ e-mail: phongkdclgd@moet.gov.vn). Bộ GDĐT sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phản hồi để sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định hiện hành về KĐCLGD./.

 


Nơi nhận:
Như trên (để t/h);
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để ph/h);
– Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Các cơ quan quản lý trực tiếp CSGD;
– Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Minh Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (2 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (2 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO