Công văn 5665/TCHQ-GSQL năm 2021 về xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản do Tổng cục Hải quan ban hành

05/12/2021 361 lượt xem    

BỘ
TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5665/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu, nhập khẩu thủy
sản


Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

 

Kính
gửi:
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định
thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về
bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết
định số 1507/QĐ-TTg
ngày 13/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể “tăng cường
kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu các loài thủy sản nguy cấp,
quý, hiếm và các loài có tên trong Phụ lục I của Công ước quốc tế về Buôn bán
các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp”,
Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải
quan các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu đối với
hàng hóa là thủy sản cần chú ý một số nội dung sau:

1. Đối với thủy sản nhập khẩu

– Thực hiện nghiêm mục
1 của Chỉ thị số
29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số
giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã. Theo đó, chỉ thực hiện thủ tục hải
quan đối với các trường hợp nhập khẩu thủy sản (bao gồm cả các loài thủy sản là
động vật hoang dã) vì mục đích phục vụ sản xuất, chế biến làm thực phẩm, thức
ăn chăn nuôi đã được công bố theo quy định của pháp luật; bộ phận của thủy sản
hoang dã đã được chế biến, xử lý làm dược liệu, làm nguyên liệu phục vụ sản xuất
hoặc sản phẩm hoàn chỉnh) hoặc các trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ
cho phép.

(Định nghĩa về động vật hoang dã
được quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP

ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật
rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước CITES);

– Các loài thủy sản thuộc Phụ lục I
Công ước CITES nhập khẩu vì mục đích thương mại phải đảm bảo đáp ứng quy định của
Công ước CITES (quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP
và được sửa đổi, bổ
sung tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 30/11/2021)) và phù hợp
với yêu cầu của Chỉ thị
29/CT-TTg nêu trên;

– Các loài thủy sản không thuộc Danh mục
loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam ban hành kèm Nghị định số
26/2019/NĐ-CP
ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Thủy sản phải có Giấy phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn theo quy định tại khoản 4 Điều 98 Luật Thủy sản.
Trường hợp thủy sản nhập khẩu là động vật hoang dã thì thực hiện theo yêu cầu của
Chỉ thị
29/CT-TTg nêu trên.

2. Đối với thủy sản xuất khẩu

– Các loài thủy sản thuộc Phụ lục
Công ước CITES xuất khẩu vì mục đích thương mại phải có giấy phép CITES theo
quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP
và Nghị định số 84/2021/NĐ-CP .

– Kiểm soát chặt chẽ các loài thủy sản
thuộc Danh mục loài thủy sản cấm xuất khẩu, Danh mục loài được phép xuất khẩu
có điều kiện. Các trường hợp thuộc Danh mục nêu trên xuất khẩu vì mục đích
nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế phải có giấy phép do Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn theo quy định.

3. Kiểm dịch động vật thủy sản và kiểm
tra an toàn thực phẩm

– Việc kiểm dịch đối với thủy sản và
sản phẩm động vật thủy sản được thực hiện theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT

ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch
động vật, sản phẩm động vật thủy sản (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư
36/2018/TT-BNNPNT ngày 25/12/2018)

– Việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối
với thủy sản dùng làm thực phẩm thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
ngày
02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an
toàn thực phẩm.

4. Kiểm tra chặt chẽ đối với các trường
hợp xuất khẩu, nhập khẩu các loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước CITES, cụ
thể:

– Tất cả các loài thủy sản thuộc Phụ
lục của Công ước CITES khi xuất khẩu, nhập khẩu phải có Giấy phép CITES theo
quy định của Công ước CITES, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP
(được sửa đổi, bổ sung
tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 (có hiệu lực từ ngày 30/11/2021)),
Nghị định số
26/2019/NĐ-CP .

– Đảm bảo đúng chủng loại (tên loài),
số lượng và mục đích đã được ghi trên Giấy phép CITES và tờ khai Hải quan.

5. Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện
nghiêm túc hướng dẫn tại công văn này và công văn số 4686/TCHQ-GSQL
ngày
14/7/2020 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện kế hoạch liên quan đến Hiệp định
về Biện pháp quốc gia có cảng, cụ thể: “Tăng cường kiểm tra mặt hàng thủy sản
nhập khẩu, rà soát, kiểm tra, đối chiếu các hồ sơ liên quan đến hoạt động của
các tàu đánh bắt khai thác từ nước ngoài cập cảng Việt Nam để nhập khẩu, tạm nhập,
tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản qua lãnh thổ Việt
Nam, đảm bảo thông quan theo đúng quy định; từ chối thông quan nếu phát hiện lô
hàng thủy sản vi phạm quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo
cáo và không theo quy định (IUU).”.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải
quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ NN&PTNT;
– Cục ĐTCBL, Cục QLRR;
– Lưu VT, GSQL (03b).

KT.
TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO